واخواهی

از دانشنامه حقوقی

محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، "واخواهی" نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. مهلت واخواهی برای کسانی که مقیم کشور هستند، بیست روز در امور حقوقی و ده روز در امور کیفری و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار