نشوز

از دانشنامه حقوقی

نافرمانی ، امتناع، سرکشی، عدم اجرای وظایف زوجیت از طرف زن بدون وجود مانع شرعی و قانونی را نشوز گویند.

Noia 64 apps wp.png این نوشتار ناقص است. با گسترش آن به دانشنامه حقوقی کمک کنید.
ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار