سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

از دانشنامه حقوقی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


ساختار حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ساختار سازمان ثبت نیمه متمرکز و بسیاری از اختیارات توسط رئیس سازمان به مدیران تفویض گردیده است. سازمان ثبت بنا به اهمیت به تدریج در تمامی کشور گسترش پیدا کرده که در حال حاضر تعداد (28) اداره کل استانی و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح کشور فعالیت دارد. قابل ذکر است که تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمی, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلابق به امور مربوطه مشغولند.

بخشهای تخصصی سازمان و اهم وظایف آنها:

معاونت امور اسناد

معاونت امور املاک


معاونت امور اسناد

1ـ اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 2ـ اداره کل اجرای اسناد رسمی 3ـ اداره کل امور اسناد و سردفتران


1ـ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی:

الف ـ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجارتی با وظایف زیر:

1 ـ ثبت کلیه شرکتهای داخلی و موسسات غیرتجارتی در حوزه تهران.

2ـ ثبت موسسات و تشکیلات غیرتجاری که در خارج از کشور به ثبت رسیده است.

3ـ ثبت کلیه شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی.

4ـ ثبت تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری و شعب شرکتهای خارجی در مواردی که در قانون پیشبینی شده است.

5ـ تعیین نام شرکتها و موسسات در تهران و سایر شهرستانها به منظور جلوگیری از تکرار نام شرکتها در سایر نقاط کشور.

6ـ پلمپ دفاتر تجارتی حوزه تهران

7ـ تایید اظهارنامه کارت بازرگانی به منظور اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.


ب ـ اداره مالکیت صنعتی با وظایف زیر:

1 ـ قبول یا رد اظهار نامههای تسلیمی علائم تجارتی و اختراعات.

2ـ ثبت کلیه تغییرات و تجدید ثبت و اضافه کالا در علائم تجارتی.


2ـ اداره کل اجرای اسناد رسمی

الف: تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال منقول و غیرمنقول پروندههای اجرایی در دفاتر اسناد رسمی. (اسناد رهنی ـ اسناد ذمه ـ استاد تعهد ـ اسناد مهریه و نکاح و چکهای بلامحل ـ قراردادهای عادی بانکها) ب: صدور اجزائیه جهت چکهای بلامحل مربوط به بانکهائی که در حوزه مناطق ثبتی بخشهای یک الی ده ثبت تهران واقع شدهاند. ج: تهیه آگهی و انجام تشریفات مزایده و حراج اموال منقول و غیر منقول. د: صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. هـ : صدور دستور منع خروج بدهکاران از کشور به اداره گذرنامه. و: پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی تهران و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فک اسناد تنظیمی که مجر به صدور اجرائیه گردیده. ی: بررسی و پاسخگویی به مکاتبات کلیه وازرتخانهها و شرکتهای دولتی, نهادهای انقلاب اسلامی و دادگاههای عمومی در حیطه وظایف مربوطه.

3 ـ اداره کل امور اسناد و سردفتر آن

شامل ادارات زیر می باشد:

الف) اداره امور اسناد با وظایف زیر:

1ـ رسیدگی به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت کلیه عقود و معاملات و قراردادها و سایر روابط مالی افراد با یکدیگر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین پاسخ استعلامات ادارت کل ثبت استانها در مواردی که به یکی از جهات قانونی اشکال در اجرای اسناد حاصل شده باشد. 2ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به دیگر عملیاتهای نظارت در مورد پروندههای اجرایی و ثبتی. 3ـ صدور دستور اجراء آراء و همچنین نظریات مشروتی شورای عالی ثبت در مورد اسناد به واحدهای ذیربط. 4ـ مکاتبات با دادگاههای انقلاب در مورد اشکالات و ابهامات موجود در احکام آن دادگاهها در رابطه با رفع تشابه اسمی افراد و رفع ممنوعیت آنها و صدور بخشنامه راجع به مصادره اموال و ممنوعیت معامله محکومین دادگاههای انقلاب و سایر مراجع ذیصلاح قضایی. 5ـ صدور بخشنامه راجع به محجورین و ورشکستگان بر اساس احکام مراجع قضائی.


ب) اداره امور سردفتران با وظایف زیر:

1ـ برگزاری آزمونهای سردفتری اسناد رسمی, ازدواج, طلاق, دفتر یاری.

2ـ صدور ابلاغ جهت متقاضیان مذکور که مراحل آزمون علمی, اختبار شفاهی و گزینش را با موفقیت پشت سر میگذارند.

3ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور.

4ـ انجام امور پرسنلی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور از قبیل صدور ابلاغ مرخصی, بازنشستگی, از کار افتادگی و غیره در بخش اسناد دادگاههای انتظامی بدوی و تجدید نظر و دادسرای انتظامی و بازرسی نسبت به تخلفات, تخلفات رسمی و ازدواج ثبت صادر میشود تا ختم عملیات ادامه دارد و شکایات به عملیات اجرائی, برای بررسی و جهت اتخاذ تصمیم مدیر ثبت گزارش میشود.

معاونت امور املاک

زیر مجموعههای این معاونت به قرار زیر است. 1ـ اداره کل امور املاک.

2ـ اداره تمرکز دفاتر املاک دولتی.

3ـ طراح کاداستر.


اداره کل امور املاک

تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که آثار آن بر عموم تسری دارد. امور املاک شامل (28) اداره کل استانی و (282) واحد ثبتی در سراسر کشور است.

وظایف

الف ـ پاسخگویی به کلیه سوالات مربوط به املاک از ادارات کل ثبت استانها و ارائه راهحلهای مناسب در مورد مشکلات عنوان شده.

ب ـ تدوین دستورالعملهای مربوط به ثبت املاک ثبت املاک و اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه کار واحدهای ثبتی در سطح کشور نسبت به اجراء صحیح قوانین و مقررات و حذف مقررات پیچیده و ناسازگار نسبت تسریع و تسهیل امور مربوط به ثبت املاک.

ج ـ صدور بخشنامه در مسائل مختلف امور املاک.

دـ تهیه و اصلاح قوانین و مقررات ثبتی و آئیننامه های اجرای آن.

هـ ـ رسیدگی به شکایات ارباب رجوع در مسائل مربوط به امور املاک در سطح کشور.

وـ پاسخ به استعلامات سازمانها و ارگانهای مختلف دولتی در مسائل امور املاک.

زـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پروندههای شورای عالی ثبت.

ی ـ انجام مکاتبات لازم با وزارت امور خارجه در مورد استملاک اتباع بیگانه و کسب مجوز اشتغال و ابلاغ آن به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی.


اداره تمرکز دفاتر املاک دولتی:

الف ـ نگهداری جلد دوم کلیه دفاتر املاک.

ب ـ دفاتر املاک موقوفه.

ج ـ تهیه رونوشت دفاتر املاک و ارسال آن به ادارات ثبت سراسر کشور.


طرح کاداستر:

کاداستر یک نظام, برای ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در یک کشور بر اساس نقشه برداری از محدوده ها میباشد. که برای هر ملک یا محدودهای میتوان بطور مجزا حقوقی را که بر آن جاری میشود ثبت نمود. فتوگرامتری: در چرخه عملیات فتوگرامتری طرح کاداستر عکسهایی به ابعاد cm23درcm 23 بوسیله هواپیما گرفته شده که عوارض در این عکسها 3000 بار کوچکتر از اندازه واقعی خود هستند, لذا آنها در دستگاه تبدیل عکس به نقشه قرارداده شده و عرصه املاک ساختمانی با دقت ده سانتیمتر از آنها استخراج میگردد و تبدیل به نقشه به مقیاس 1:500 میشود.

امور سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)

وظیفه این واحد مکانیزاسیون اطلاعات ثبتی و حقوقی و همچنین مکانیزاسیون اطلاعات هندسی مربوط به نقشهها به منظور سازماندهی و ساختار بندی اطلاعات نقشهای و نهایتا تلفیق اطلاعات ثبتی و نقشهای به منظور بررسی و حذف اختلافات مدیریت کیفیت اطلاعات و تولید نقشه کاداستر و یکپارچه سازی آن میباشد.

امور نقشه برداری زمینی و ژنودزی ماهوارهای (GPS)

وظیفه این واحد ایجاد شبکهای از نقاط مختصاتدار در سطح شهرها بعنوان نقاط مبنا جهت نقشهبرداری, تهیه یک نقشه یکپارچه, به روش زمینی, بهنگام سازی نقشههای تهیه شده و انجام خدمات فروش نقشه.

مشخصات و استقرار سازمان ثبت اسنادی و املاک کشور محل استقرار این سازمان در حال حاضر در دو ساختمان جداگانه میباشد. ساختمان شماره 1: پارک شهر ـ خیابان فیاض بخش ـ جنب خیابان خیام. این ساختمان شامل هشت طبقه میباشد.

طبقه همکف: نگهبانی دایره آگهیها, پلمپ دفاتر.

طبقه اول: ثبت شرکتها.

طبقه دوم: مالکیت معنوی و قسمتی از روابط عمومی, هیات تخلفها, گزینش.

طبقه سوم: امور اسناد و سر دفتران.

طبقه چهارم: روابط عمومی و قسمتی از کاداستر.

طبقه پنجم: امور املاک, معاون املاک.

طبقه ششم: امور اداری ـ کارگزینی.

طبقه هفتم: دبیرخانه سازمان, حراست, معاون دفتر طرح و برنامه.

طبقه هشتم: ریاست سازمان ـ معاون اسناد.

ساختمان شماره 2 ـ ابتدای خیابان فردوسی, خیابان شیخ عبدالحمید کوشک مصری (خیابان فروغی سابق) جنب نیروی انتظامی مرکزی.

در ساختمان شماره 2: واحدهای امور مالی, ذیحسابی, دفتر بازرسی, دفتر حقوقی, دفتر بودجه و آموزش, اداره کارپردازی, دفتر فنی, انتظامات سازمان جای گرفته است.

شماره تلفنهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشرو و نیز کروکی محل استقرار به شرح زیر اعلام میشود: تلفنخانه: 6701029 6702273 6709573 6703873 روابط عمومی: 6704102

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار