راهنمای دانلود و نصب نوار ابزار (تولبار)سایت حقوقی دادخواهی
نرم افزار حقوقی حقوق یار
منوي اصلي


وضعیت عضویت و اشتراک شما
شما عضو رسمی سایت نمیباشید
برای عضویت رسمی در سایت در این محل کلیک کنید . سایت حقوقی دادخواهی. برای عضویت در سایت اینجا را کلیک کنید !دانشنامه حقوقي
get info from WikiPedia

دانشنامه حقوقي
دائرة المعارف آزاد حقوقي‌آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي
( 2702 بازدید )

‌آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي

 

1371.02.13 - .12613ت91ه - 1371.03.09 - 237

‌امور بين‌المللي - امور مجلس شوراي اسلامي - سازمانهاي دولتي

‌معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور

 

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.13 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد اصول (77) و (125)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي را به شرح زير تصويب نمودند:

 

‌آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي"

فصل اول - تعاريف و ضوابط كلي

ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار مي‌رود تابع تعاريف زير مي‌باشد:

‌دستگاه (‌سازمان) دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به‌عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران مي‌باشد.

‌توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و‌سازمانهاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.

‌توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، "‌توافق حقوقي تشريفاتي" است و در ساير موارد، "‌توافق حقوقي ساده" محسوب‌مي‌شود.

‌توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياستهاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آن كه اثر‌حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد.

‌اعلام قبولي: هر اقدام يكه در حقوق بين‌المللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق.

‌قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.

‌برنامه همكاري: ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با رف خارجي توافق مي‌نمايد. مشروط بر اينكه موضوع آن در چارچوب وظايف و‌اختيارات آن دستگاه بوده، امكان تجديد نظر و اصلاح توسط دستگاه مذكور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.

‌اجازه مقدم: مجوز مجلس شوراي اسلامي است كه براي انعقاد توافق حقوقي، حسب مورد يا موضوع اخذ شده باشد.

‌معاملات: خريد و فروش كالا، حقوق و خدماتي است كه دستگاه دولتي در قالب بودجه ساليانه در حدود اختيارات محول با رعايت ضوابط كلي قانون انجام‌مي‌دهد.

‌مبادله يادداشت و نامه: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسئولين ذيربط با رعايت حقوق بين‌المللي صورت مي‌گيرد.

‌تفاهم‌نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد‌حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.

‌پاراف: عبارت است از تأييد پيش‌نويس توافق بين‌المللي از طرف اشخاص مجاز.

‌امضاي موقت: امضاي توافق بين‌المللي است كه لازم‌الاجرا شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.

‌امضاي قطعي: امضاي توافق بين‌المللي است كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي‌گيرد. در مواردي كه نوع امضا مشخص‌نشود، امضا قطعي محسوب خواهد شد.

‌تعاريف اصطلاحات ديگر همان است كه در قوانين و مقررات داخلي يا مقررات بين‌المللي پذيرفته شده توسط جمهوري اسلامي ايران ذكر گرديده است.

‌ماده 2 - انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيأت وزيران در كليات‌آن مي‌باشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت مي‌گيرد كه هيأت وزيران معين مي‌نمايد.

‌امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزرا يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاه‌هاي مستقل قبلاً اجزا امضاي اين گونه توافقها را‌حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند.

‌امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان مي‌باشد.

‌امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (11) اين آيين‌نامه است.

در موافقتنامه‌هاي فرهنگي قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نيز هماهنگي لازم به عمل آيد. (الحاقی 1386  -  شماره 51466/ت36747 ـ  ‎‎‎ 6/4/1386)

‌تبصره 1 - در مواردي كه متن نمونه موضوع ماده (12) اين آيين‌نامه تنظيم شده باشد، مذاكره، پاراف و امضاي موقت بايد در ‌چارچوب متن نمونه مذكور انجام گيرد و در ساير موارد قبل از طرح موضوع در هيات وزيران متن فارسي و زبان مرجح بايد براي تطبيق ‌ترجمه و اظهار نظر در محتواي آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهارنظر معاونت ‌ياد شده توسط هيات وزيران مورد تصميم گيري واقع شود.

تبصره 2 ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه موظفند قبل از تنظيم توافقهاي حقوقي ساده ونزاكتي نيز براساس ماده (3) قانون وظايف وزارت امور خارجه‌، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمايند.

‌ماده 3 - در كليه توافق‌هاي دو يا چند جانبه منطقه‌اي و بين‌المللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي،‌مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.

تبصره - در توافق حقوقي تشريفاتي دو جانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبانهاي رايج انگليسي ، فارسي و عربي به ‌عنوان زبان مرجح جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبانهاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت

‌حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان ‌فارسي با زبان طرف مقابل در توافق قيد شود.

‌ماده 4 - قبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بين‌المللي لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي با ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تأييد مطابقت‌بر عهده هيأت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري مي‌باشد.

‌ماده 5 - در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش‌بيني شود، به صورتي كه در درجه اول،‌دادگاه‌ها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بين‌المللي يا مرجع تخصصي بين‌المللي يا‌مرجع خارجي رسمي، عهده‌دار اين امر شود.

‌ماده 6 - دستگاه دولتي مسئول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافق‌ها - اعم از حقوقي و نزاكتي - متضمن موارد زير نباشد:

‌الف - نقض تماميت ارضي و استقلال همه جانبه كشور.

ب - نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور.

ج - سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري.

‌د - تعهد در برابر قدرتهاي سلطه‌گر.

ه - تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور.

‌و - دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي.

‌ز - انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان.

ح - استقرار پايگاه نظامي خارج در كشور.

ط - دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر.

ي - عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.

 

‌فصل دوم - چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي

ماده 7 - موضوعات زير بايد به تناسب، تحت يكي از عناوين عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي‌تنظيم و تصويب شود.

‌الف - تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با لوتها.

ب - براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني.

ج - در مورد توافقهاي چند جانبه بين‌المللي كه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديه‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌شود.

‌د - براي بيان قواعد، شرايط اجرا، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهاي حقوقي تشريفاتي، در صورتي كه اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتي در‌توافق نامه حقوقي تشريفاتي لحاظ شده باشد.

ه - در مورد مسايل تعهدآور سياسي - نظامي يا دفاعي دو يا چند جانبه منطقه‌اي يا جهاني.

‌و - در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديه‌ها، مجامع و سازمانهاي بين‌المللي.

‌ز - در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بين‌المللي كار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بين‌المللي كار.

‌تبصره - در صورتي كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چند جانبه، عنوان ديگري داشته باشد و امكان تطبيق آن با عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آن‌با رعايت سار ترتيبات، مجاز خواهد بود.

‌ماده 8 - دستگاه دولتي بايد قبل از ارائه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چند جانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور،‌مطالعه و بررسيهاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (‌ رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش‌بيني يا عدم پيش‌بيني حق‌شرط در موادي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوري‌تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.

‌تبصره 1 - پيشنهاد حق شرط (‌رزرو) در مورد عضويت در اتحاديه‌ها، مجامع، سازمانهاي بين‌المللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد و‌بايد با پيشنهاد عضويت، ارائه گردد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (‌رزرو) منبع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير يا هدف و موضوع توافق باشد، هنگام‌نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي‌باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران‌ارائه نمايد.

‌ماده 9 - عضويت در اتحاديه‌ها، سازمانها و مجامع بين‌المللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيأت وزيران با توجه به وظايف‌قانوني دستگاه‌ها، حسب مورد دستگاه ذيربط را معين خواهد نمود.

‌ماده 10 - دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (2) اين آيين‌نامه، به صورت لايحه‌اي تنظيم و‌به هيأت وزيران تقديم نمايد.

تبصره - لوايح ياد شده پس از بررسي در معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مستقيماً در هيات دولت مطرح خواهد ‌شد.

‌ماده 11 - مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق‌اصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نماينده‌اي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كلي‌تعيين مي‌شود.

‌ماده 12 - در صورتي كه لازم باشد متن نمونه‌اي تنيم شود كه توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي دو جانبه يا موادي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در"‌كميسيون بررسي توافق‌هاي بين‌المللي" مطرح خواهد شد. اين كميسيون با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي‌و دستگاه دولت ذيربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوق رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي‌دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره 1 - متن نمونه توافق از نظر اين آيين‌نامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.

‌تبصره 2 - توافقهايي كه قبلاً به صورت نمونه تنظيم شده باشد، در صورتي در موارد آتي ملاك عمل واقع خواهد شد كه به تأييد كميسيون مذكور برسد.

تبصره 3 - چنانچه هنگام مذاكره با طرفهاي خارجي اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتي ضروري تشخيص داده شود، موارد ‌اصلاحي بايد قبل از امضاي مقدماتي براي تنظيم نهايي به كميسيون بررسي توافقهاي بين‌المللي منعكس گردد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه براساس تحولات آتي و توافقهاي حقوقي بين‌المللي دو يا چند جانبه اي كه جمهوري اسلامي ايران به ‌آنها ملحق مي‌شود ، متن نمونه نيازمند بازنگري باشد، موضوع در كميسيون ياد شده قابل طرح مجدد خواهد بود.

تبصره 5 ـ درصورت غيبت غيرموجه هريك از نمايندگان تام‌الاختيار دستگاههاي اجرايي و اساتيد حقوق دركميسيون بررسي توافقهاي بين‌المللي در بيش از (3) جلسه متوالي (با تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس‌رييس جمهور) مراتب براي معرفي عضو جديد به دستگاه اجرايي ذي‌ربط منعكس مي‌شود و يا اساتيد جديدتوسط معاونت مزبور تعيين خواهند شد.

‌ماده 13 - الف - نسخه اصلي توافق حقوقي دو جانبه و سار اسنادي كه به نحوي از انحا مرتبط با آنهاست، بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به‌وسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني در آنجا نگهداري و تصويري از آن به رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي‌ذيربط ارسال شود.

ب - كليه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولي توافق حقوقي چند جانبه بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسيله آن وزارت نزد‌مرجع نگهدارنده، توديع و تصويري از آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دستگاه دولتي ذيربط ارسال شود.

 

‌فصل سوم - چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي ساده

 

ماده14ـ الف ـ دستگاه‌هاي مسئول اجراي موافقتنامه‌هاي چندجانبه بين‌المللي (از جمله كنوانسيون‌ها) كه در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحيه‌هاي مفاد اسناد يادشده در ظرف مدتي معين يا پذيرش آن توسط تعداد معيني از دولت‌ها به عنوان پذيرش ضمني دولت‌ها محسوب مي‌گردد، موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

       1ـ ظرف مدت مقتضي پس از نهايي شدن سند و تصويب اصلاحيه در مرجع ذي‌ربط موافقتنامه‌هاي يادشده كه در هر حال بيش از يك پنجم مهلت مقرر در اصلاحيه براي اعلام مخالفت نباشد، يك نسخه از اسناد مربوط و ترجمه فارسي آنها را به همراه نظريه دستگاه اجرايي متضمن دلايل پذيرش مطلق يا مشروط ـ در صورت تجويز در نظر گرفتـن حق شرط در موافقتنـامه يا سند اصلاحيـه يا عدم پذيـرش اصلاحات ـ و متـن پيش‌نويس لايحه مربوط (در صورت پذيرش)، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور منعكس نمايند تا گزارش لازم براي تصميم‌گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب تهيه گردد.

       2ـ قبل از پايان مهلت مقرر در موافقت‌نامه‌هاي يادشده، در صورت عدم تصويب موضوع توسط هيئت وزيران، مراتب عدم پذيرش را از طريق وزارت امور خارجه به مرجع بين‌المللي مربوط اعلام و رونوشتي از آن را به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور ارسال نمايند.

       تبصره ـ در مواردي كه عدم تصويب اصلاحيه موجب خروج از اصل موافقتنامه چند جانبه بين‌المللي مي‌شود، بايد مراتب طي لايحه‌اي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گردد.

       3ـ در مورد اصلاحات اسناد موضوع اين ماده كه به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر يا به حد نصاب نرسيدن عدم پذيرش يا حصول حدنصاب پذيرش دولت‌ها، براي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا شده يا بشود، بلافاصله  و در صورت وجود عذر ظرف يك ماه مجموعه اصلاحات يادشده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه فارسي آنها و متن پيش‌نويس لايحه مربوط، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال نمايند تا بعد از تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، مراتب براي تصميم‌گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب منعكس گردد.

ب ـ نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي امضاكننده موقت موظفند به هنگام امضاي كليه موافقتنامه‌هاي چندجانبه تشريفاتي، چنانچه عبارت « منوط به تصويب مراجع داخلي» در متن موافقتنامه قيدنشده باشد، آن را درمحل امضاي خود قيدكنند.  (الحاقی 1388)

       ماده15ـ در مواردي كه الحاق به يك پروتكل يا متن اصلاحي، اجراي اصل كنوانسيون را نيز تجويز مي‌نمايد، دستگاه اجرايي مربوط موظف است پروتكل يا متن اصلاحي به همراه متن كنوانسيون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور ارسال نمايد. در صورت تصويب پروتكل يا متن اصلاحي يادشده در هيئت وزيران، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور موظف است آنها را به همراه متن كنوانسيون و تطبيق ترجمه آنها به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.

       تبصره ـ در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي فقط پروتكل الحاقي يا متن اصلاحي را تصويب نموده باشد و تصويب آن به منزله تأييداصل كنوانسيون باشد، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور موظف است متن تطبيق ترجمه شده كنوانسيون را نيز براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال كند. (الحاقی 1388)

‌ماده 16 - امضاي قرارداد جزئي، تنظيم برنامه‌هاي همكاري، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله يادداشت و نام - كه توافقهاي حقوقي‌ساده محسوب مي‌شوند - توسط دستگاه دولتي با كشورها و اشخاص خارجي اعم از دولتي و خصوصي و سازمانها و مجامع بين‌المللي، مشمول ترتيبات مقرر‌در اين فصل مي‌باشد.

‌تبصره - استفاده از عناوين موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه در مورد توافقهاي حقوقي ساده مجاز نمي‌باشد.

‌ماده 17 - در مواردي كه موضوع توافق حقوقي ساده‌مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد، تهيه و تنظيم و امضاي توافق با دستگاهي است كه مسئوليت اصلي را در مذاكره و امضاي توافق بر عهده‌دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگي لازم را قبل از امضا با ديگر دستگاه‌هاي ذيربط، به عمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصميم با هيأت وزيران‌خواهد بود.

‌فصل چهارم - ساير مقررات

‌ماده 18 - تنظيم و امضاي تفاهم‌نامه، بيانيه، اعلاميه، توصيه‌نامه، صورت مذاكرات، صورت مجلس و ديگر موارد مشابهي كه در زمره توافقهاي نزاكتي است، به‌عهده دستگاه دولتي ذيربط مي‌باشد.

‌تبصره 1 - استفاده از عناوين مذكور در مواد (7) و (14) اين آيين‌نامه براي توافق‌هاي نزاكتي، مجاز نخواهد بود.

‌تبصره 2 - توصيه نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار و ساير مواردي كه موجب تعهد حقوقي است، از شمول مقررات اين ماده، مستثنا بوده، اعلام قبولي آن تابع‌تشريفات مقرر مي‌باشد.

‌ماده 19 - كليه دستگاه‌هاي دولتي، همچنين مؤسسات و سازمانها و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول مقررات اين آيين‌نامه‌مي‌باشند.

‌تبصره - رفع موارد ابهام در اجراي اين آيين‌نامه بر عهده كميسيون ماده (12) خواهد بود.

‌ماده 20 - كليه مصوبات و دستورالعملها و دستورالعملها در قسمت مغاير يا اين آيين‌نامه ملغي است.

ماده21ـ دستورالعمل تنظيم شكلي توافق‌هاي بين‌المللي توسط وزارت امورخارجه با هماهنگي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه خواهدشد. كليه دستگاههاي موضوع ماده (19) اين آيين‌نامه، مكلفند مفاد اين آيين‌نامه را در تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي رعايت نمايند. وزارت امور خارجه نيز موظف است در انجام هماهنگي‌هاي مربوط، ترتيبات پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه را به طور كامل رعايت كند. (الحاقی 1388)

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 

 

سايت حقوقي دادخواهي
Features Iranian laws and regulations, guides to Iranian markets, newsletters and more
بهترین کیفیت نمایش صفحات با وضوح 864 × 1152


PHP-Nuke © 2004 Francisco Burzi
INP-Nuke © 2005-2007 IranNuke

مدت زمان ایجاد صفحه : 0.23 ثانیه