سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
 

 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹


ماده ۱۸۷ - به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد .
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود . تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است .
آيين نامه اجرايي ( ۱۹۸ ) اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد .

 

آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

ماده 1: واژه ها و عبارات اختصاري به كار گرفته در اين آئين نامه بشرح ذيل تعريف مي گردند:
1- هيات : هيات اجرائي مشاوران حقوقي ، وكالت و كارشناسان قوه قضائيه .
2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه .
3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379.

الف : تشكيلات
ماده 2- به منظور تنظيم وتصويب سياستهاي اجرائي و خط مشي اجراي ماده 187 هياتي مركب از معاون قضائي ، رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس هيات ) و رئيس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلاء و كارشناسان و معاون آموزش وتحقيقات و دبير هيات مركزي گزينش قوه قاضئيه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق با قضات عاليرتبه كه داراي پايه قضائي به بالا مي باشند با تعيين رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. جلسات هيات حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و راي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيات اداري بوده و با راي اكثريت كه رئيس هيات با آن موافق باشد قابل عدول است .
وظايف هيات مذكور بشرح ذيل مي باشد:
الف : تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز درهر سال .
ب : اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوق ، وكالت وكارشناسي و تعيين حوزه هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 1،2 و پروانه كارشناسي وتاييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.
ج : نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آئين نامه 0
د : نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان موضوع اين آئين نامه .
ه : بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوق ، وكال و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذيربط كه راسا" يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات ومحاكم دادگستريها صورت مي گيرد.
ز : انتخاب رئس مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضاي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضائي به رياست محترم قوه قضائيه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2سال .
و : تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آئين نام مسكوت است با توجه به روح اين آئين نامه وقوانين ومقررات موجود

تبصره: كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‌باشد.(الحاقی بموجب الحاق يك تبصره به ماده (2) آئين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي )
ماده 3: انجام امور مربوط به اجراي ماده 187 به مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه كه زير مجموعه معاونت قضائي قوه قضائيه مي باشد محول مي گرددكه طبق مقرارت اين آئين نامه اقدام نمايد.
ماه 4: (مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه ) جهت اجراي آئين نامه مربوط و تصميمات هيات در ذيل معاونت قضائي قوه قضائيه و تحت نظر رئيس مركز و عضو هيات اجرائي موضوع ماده 2 آئين نامه تشكيل مي گردد و وظايف اين مركز بشرح ذيل است :
الف : انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان درهرسال :
ب : برگزاري آزمونهاي علمي ، مصاحبه و گزينش متقاضيان.
ج : نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان بويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان وهمچنين بررسي وضعيت وعملكرد مشاوران حقوق ، وكلا پايه 2 كه حائز شرايط ارتقاء به درجه بالاتري مي باشند.
د : شناسايي افراد كم بضاعت ونيازمند به خدمات قضائي و ارجاع امر به مشاوران حقوق ، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه .
ه : برسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره حقوقي وكارشناسي كه عضو رسمي هيات عملي دانشگاه مي باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي .
و : نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي علمي وآموزش علمي كار آموزان .
ز : انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 1، 2 و كارشناسي .
ج : برگزاري مراسم تحليف واخذ تعهدنامه و سوگندن
امه از دريافت كنندگان پروانه مشاوره حقوقي ، وكالت وكارشناسي .
تبصره : مركز ملكف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصيل جهت اتخاذ تصميم و اعلام نظر، به هيات اجرائي موضوع ماده 2 اعلام نمايد.

ب : شرايط متقاضيان :
ماده 5- متقاضيان اخذ مجوز تاسيس موسسه مشاوره حقوقي يا كارشناسي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
ب : داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و كارشنساان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي و حداكثر65 سال تمام شمسي براي مشاوران حقوقي و وكلا.
ج : داشتن حاقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي ( در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي ) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي .
د : انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافي دائم براي آقايان.
ه : عدم سوءپيشينه موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي .
و : عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تاييد سازمان پزشكي قانوني وعدم تجاهر به فسق .
ز : عدم اشتغال اعم از رسمي ، قراردادي ،پيماني دروزارتخانه ها سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلابي ، شهرداريهاو موسسات مامور به خدمت عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفتر ياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مدامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آئين نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت ومشاوره حقوقي ).
ح : نداشتن سوء شهرت.
ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام وقانون اساسي 0
ي : عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي .
تبصره : مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند (ز) مستثني مي باشد.
ج : مدارك و نحوه درخواست :
ماده 6- در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاوره حقوقي و وكيل و كارشناسي دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده مي شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ها درخواست خود و مداكر مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي بنشاني مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.
الف : مشخصات كامل طبق شناسنامه وميزان تحصيلات متقاضي 0
ب : محل اقامت ونشاني پستي 0
ج : سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي 0
د : تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تاسيس موسسه مشاوره حقوقي ، وكالت و يا كارشناسي .
ماده 7: درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:
الف : يك برگ تصوير مصداق از كليه صفحات شناسنامه 0
ب : 6قطعه عكس 4در3
ج : گواهي مدارك تحصيلي 0
د : گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد مورد نظر را براي مشاوره حقوقي ، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند.
ه : گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال .
د : نحوه رسيدگي ، انتخاب و آموزش 0
ماده 8: درخواست متقضايان به تريب صول در (مركز) ثبت و براي هر متقضاي پرونه جداگانه اي تشكيل مي شود، مركز مذكور، سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي وقضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و كذشته و از موسسه اموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي بنحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيات موضوع ماده 2 اين آئين نامه يا افرادي كه هيات تعيين مي كند تسليم مي نمايد.
مده 9- مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان مي تواند انجام اقداماتي در رابطه با بررسي صلاحيت متقاضيان راازهسته هاي گزينش قوه قضائيه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوطه مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر به مركز اعلام نمايد.
ماده 10- از كليه داوطلبان واحد شرايط به ترتيب مقرر درمواد كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام مي گردد.
تبصره 1: اعضاي هيات علمي رسمي دانشكده هاي حقوق و ساير رشته هاي كارشناسي در رشته مرتبط با تحصيلات ايشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دورس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط با رشته كارشناسي از شركت در آزمون معاف هستند و فقط از كساني كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس بوده به نحوي كه توسط هيات موضوع ماده 2 مشخص مي شود مصاحبه علمي لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره 2: (داوطباني كه داراي حاقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي حقوق و فقه ومباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده 5 باشن از شركت در آزمون وكارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت اعطا مي شود.) همچنين در صورتي كه داوطلبان فوق داراي 5 سال سابقه كار قضائي و شرايط مندرج در ماده 5 باشند نيز از شرك در آزمون وكارآموزي معاف بوده و پروانه پايه 1مشاوره حقوقي و وكالت اعطا ميشود ولي به مدت 2سال از انجام امر وكالت ومشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضائي محل خدمت قضائي ممنوع مي باشند.
تبصره 3: كارمندان دستگاه قضائي كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند، با دارا بودن سابقه خدمتي حداقل 15 سال و در صورتي كه حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشند و به شرط ارائه حسن سابقه كار از محل خدمت خود از شركت در آزمون و كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2 اعطا مي شود. ولي براي مدت 3 سال از انجام امر وكالت ومشاوره حقوقي در آخرين حوزه قضائي محل خدمت اداري خود ممنوع مي بانشد.
تبصره 4- كارمندان سازمان ثبت اسناد واملاك كشور با دارابودن سابقه خدمتي 20سال و در صورتي كه حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه ليسانس و بالاتر در صورت تاييد صلاحيت علمي واخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور جهت پذيرش در رشته هاي امور ثبتي ، نقشه برداري ثبتي وارزيابي املاك از شركت در آزمون وكارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه كارشناسي اعطا مي شود.
تبصره 5: (30% از پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي و وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ايثارگران (شامل رزمندگاني كه 6ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند) اختصاص مي يابد استفاده از اين سهميه مانع ازپذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده اند نمي باشد 0)
ماده 11- موادامتحاني براي داوطلبان مشاوران حقوق عبارتنداز: متون فقه در حد تحريرالوسيله ، آئين دادرسي كيفري ومدني ، حقوق مدني و امور حسبي ، حقوق تجارت ، حقوق جزاي عمومي واختصاصي و حقوق ثبت .
ماده 12- مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:
الف - دروس تخصصي وفقهي مربوط به رشته مورد تقاضا0
ب : قونين ومقررات مربوط به كارشناسي 0
ماده 13- از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط هيات يا اشخاصي كه هيات تعيين مي كند مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.
تبصره : افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف هيات اعلام مي شود شركت نمايند و پس از موفقيت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.
ماده 14- چگونگي و نحوه انجام امتحان و امور مربوطه به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي را هيات موضوع ماده 2 اين آئين نامه مشخص مي كند.
ماده 15: مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيات محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضايي رئيس قوه قضائيه خواهد رسانيد. تا با توجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه وامضاء آن اقدام نمايند.
ماده 16: اعتبار پروانه مشاوران حقوق ، وكلا وكارشناسان رسمي موضوع اين آئين نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بودكه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي باشد مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه ، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه ، وكالت اين افراد در هيچ يك از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است ممنوع مي باشد.
ماده 17- متقاضيان مشاوره حقوقي پس از احراز صلاحيت و پس از پذيرش آنان به مدت 6 ماه دوره كارآموزي علمي و عملي را زيرنظر مركز طي مي كنند. مركز مي تواند انجام اقداماتي را در رابطه با كارآموزي پذيرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقيقات وهمچنين ادارات آموزش در استانها درخواست نمايد و دادگستريهاي استانها موظفند همكاري لازم را بنمايند.
تبصره 1: هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود در اين كارنامه حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي وعملي نباشند براي يك نوبت ، تجديد خواهد شد.
تبصره 2: پذيرفته شدگاني كه حداقل 6 ماه سابقه كار قضائي متوالي به تايي مراجع مربوس داشته باشند ونيز اعضاء رسمي هياتهاي علمي دانشكده هاي حقوق ذاخل كشور كه داراي مدرك تحصيلي دكتي در يكي از رشته هاي حقوقي باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمي آنها گذشت باشد، از انجام كارآموزي معاف خواهند بود و به آنان پروانه پايه يك اعطا مي شود.
تبصره 3- معاونان ومديران كل حقوقي وامور مجلس وكارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و موسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي نمايند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند( به شرط ارائه تاييديه حسن خدمت ازسوي اداره مربوط از دوره كارآموزي معاف مي باشند و به آنها پروانه پايه 2 مشاوره حقوقي و وكالت داده مي شود.)
ماده 18- مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه مي تواند انجام اقدماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.
ماده 19- پذيرفته شدگان كارشناسي رمسي بايد به مدت 6 ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل 5 سال سابقه كارشناسي داشته باشد يا به هر نحوي ه هيات موضوع ماده 2 مصلحت بداند كارآموزي نمايد. در رشته هاي جديد كارشناسي ، شخص پذيرفته شده از كاراموزي معاف خواهدبود، مگر آنكه هيات مذكور در ماده 2 ترتيب ديگري را مقرر نمايد.
ماده 20- پذيرفته شدن هنگام اخذ پروانه با حضور رياست محترم هيات يا نماينده ايشان به ترتيب ذيل سوگند يا نموده و سوگند نامه و صورتجلس مربوطه را امضاء مي نمايد.
متن سوگندنامه مشاور بشرح ذيل مي باشد:

بسم ا ..... الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت )نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت واحقاق حق منظوري نداشته وبر خلاف شرافت شغلي ام اقدام واظهاري ننمايم واحترام اشخاص ، مقامات قضائي و اداري وهمكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي وكينه توزي وانتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي ودرستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضاء مي نمايم .

بسم ا .....الرحمن الرحيم
به خداوندمتعال سوگند ياد مي كنم در اموركارشناسي كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر وناظر دانسته و به راستي عقيده خود را اظهار نمايم ونظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسب به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگند نامه را امضاء مي نمايم .
ماده 21: پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفردا" يا مشتركا" اقدام به تشكيل موسسه مي نمايند. دارندگان پروانه مكلف اند حداكثر ظرف مدت 6 ماهاز تاريخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات وموسسات غير تجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام نمايند، در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود مگر آنكه هيات مذكور در ماده 2 اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت 6 ماه ديگر تمديد نمايد. در صورتي كه موسسه توسط چند نفر تاسيس شود لازم است يكي از مشاورين بعنوان مدير موسسه حقوقي معرفي تا مسئوليت امر موسسه به عهده او باشد.
تبصره 1: ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي شود كه پروانه تاسيس براي آن محل صادر شده است .
تبصره 2: ثبت موسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تاسيس از قوه قضائيه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد.
تبصره 3: موسسه مشاوره حقوقي تابع ضوابط ومقررات مربوط به موسسات غير تجاري خواهد بود.
ماده 22- موسسه مشاوره حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي توان عملا" فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمد، در غير اين صورت پروانه صادره ابطال مي گردد مگر اينكه د رخصوص تغيير محل قبلا" موافقت هيات مذكوردر ماده 2 كسب شده باشد.
تبصره : مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراحع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد.
ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك موسسه مي باشند، شعب و موسسات فرعي ممنوع ومستوجب تعقيب وتعطيلي دائمي يا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده 24-وظايف وتكاليف ومسئوليتهاي مشاورين حقوقي وكاشناسان موضوع اين آئين نامه همان است كه در قوانين مقررات و آئين نامه هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكارشناسان رسمي مقرر است .
ماده 25- مشاوران حقوقي موضوع اين آئين نامه پس از اخذپروانه به مدت 2سال مشاور حقوقي و وكيل پايه 2 محسوب مي شوند و تنها حق شركت در محاكم كيفري ه به جرائم ( تعزيري مستوجب حبس كمتر از10 سال و شلاق وجزاي نقدي و اقدامات تاميني و بازدارنده ) رسيدگي مي كنند و نيز در محاكم حقوقي كه به دعاوي با خواسته متر از پانصد ميليون ريال يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلاف در اصل نكاح اصل طلاق ، اثبات و نفي نسب رسيدگي مي كنند را دارند.
پس از انقضاي اين مدت واحراز صلاحيت توسط هيات پروانه مشاور به پايه 1 ارتقاء مي يابد. دارندگان پروانه پايه 1 حق شركت در كليه محاكم اعم از حقوقي ، كيفري و غيره را دارند.
تبصره 1- اعمال مفاد اين ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده ها نمي باشد.
تبصره 2- پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي ، وكال كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوندكه حسب ارجاع هيات و مركز، خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان ، شاكيان واصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل وكارشناس ندارند به صورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند.
تبصره 3: آن دسته از مشاوران حقوقي كه داراي مدرك تحصلي كارشناسي ارشد به بالا مي باشند مي توانند درخواست صدور پروانه تخصصي در رشته اي كه در آن رشته مدرك تحصيلي خود را اخذ كرده اند بنمايند، در چنين صورتي حق الوكاله و حق المشاوره آنهادرپرونده هاي مرتبط با رشته تخصصي آنان 25% بيش از مبالغ مذكور در ماده 26 خواهد بود.
ماده 26- حق الوكاله مشاوريه پايه 2 حداكثر تا40% تعرفه وكلاي پايه يك دادگستري و حق الوكاله مشاوريه پايه 1 حداكثر تا60% آن تعرفه و حق الزحمه كارشناسان رسمي موضوع اين آئني نامه تا60% تعرفه كارشناسان رسمي حسب مورد خواهد بود. ميزان حق المشاوره توسط هيات موضوع ماده 2 همه ساله تعيين خواهد شد.
ماده 27- موارد تخلف و مجازاتهاي مشاوريه حقوق وكارنشاسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان است كه درمورد وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين ومقررات مقرر گرديده است. تنبيهات انتظامي اين افراد عبارت است از توبيخ كتبي بدون درج در پرونده ، توبيخ كتبي با درج در پرونده ، تنزيل درجه ، عدم يا عدم تمديد پروانه مشاوره حقوقي يا كارشناسي به طوردائم
تبصره : مرجع اعمال اين تنبيهات پس از بررسي وكارشناسي و اظهارنظ مركز هيات موضوع ماده 2آئين نامه خواهد بود.
ماده 28- اين آئين نامه در اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، مجلس شوراي اسلامي در28 ماده و18 تبصره تهيه شده ودر تاريخ 13/6/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com