دادخواهي...Dadkhahi

ياهو مسنجر

ICQ 111432969

الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم                                 به سایت حقوقي ''  دادخواهي  '' خوش آمديد
سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مقدمه:

اهميت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدي است كه در قرآن نيز به آن اشاره شده (سوره بقره آيه 282) و به آيه ثبت مشهور ميباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بيشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد, ثبت شركتهاي تجاري و غيرتجاري, ثبت اختراعات و علايم, ثبت ازدواج و طلاق هر يك به نوبه خود داراي اهميت خاصي است. وظيفه اين سازمان, ثبت حقوق مالكيت اشخاص و ويژگي آن در گستردگي, حجم فعاليت و تنوع و تخصص است, اين سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالي فرهنگ جامعه تاثير بسزايي ميگذارد كه نتيجه آن تضمين امنيت اقتصادي, اجتماعي و قضايي است. هر چند هدف اين سازمان تامين بودجه دولت نيست ولي در راستاي فعاليت به ميزان قابل توجهي درآمد تحصيل و به خزانه دولت واريز ميگردد.

ساختار حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

ساختار سازمان ثبت نيمه متمركز و بسياري از اختيارات توسط رئيس سازمان به مديران تفويض گرديده است. سازمان ثبت بنا به اهميت به تدريج در تمامي كشور گسترش پيدا كرده كه در حال حاضر تعداد (28) اداره كل استاني و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح كشور فعاليت دارد. قابل ذكر است كه تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمي, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلابق به امور مربوطه مشغولند.

بخشهاي تخصصي سازمان و اهم وظايف آنها:

معاونت امور اسناد

معاونت امور املاك

 

معاونت امور اسناد

1ـ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي
2ـ اداره كل اجراي اسناد رسمي
3ـ اداره كل امور اسناد و سردفتران
 

1ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجارتي:

الف ـ ثبت شركتها و موسسات غيرتجارتي با وظايف زير:
1 ـ ثبت كليه شركتهاي داخلي و موسسات غيرتجارتي در حوزه تهران.
2ـ ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاري كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است.
3ـ ثبت كليه شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي.
4ـ ثبت تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري و شعب شركتهاي خارجي در مواردي كه در قانون پيشبيني شده است.
5ـ تعيين نام شركتها و موسسات در تهران و ساير شهرستانها به منظور جلوگيري از تكرار نام شركتها در ساير نقاط كشور.
6ـ پلمپ دفاتر تجارتي حوزه تهران
7ـ تاييد اظهارنامه كارت بازرگاني به منظور اخذ كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
 

ب ـ اداره مالكيت صنعتي با وظايف زير:

1 ـ قبول يا رد اظهار نامههاي تسليمي علائم تجارتي و اختراعات.
2ـ ثبت كليه تغييرات و تجديد ثبت و اضافه كالا در علائم تجارتي.
 

2ـ اداره كل اجراي اسناد رسمي

الف: تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال منقول و غيرمنقول پروندههاي اجرايي در دفاتر اسناد رسمي. (اسناد رهني ـ اسناد ذمه ـ استاد تعهد ـ اسناد مهريه و نكاح و چكهاي بلامحل ـ قراردادهاي عادي بانكها)
ب: صدور اجزائيه جهت چكهاي بلامحل مربوط به بانكهائي كه در حوزه مناطق ثبتي بخشهاي يك الي ده ثبت تهران واقع شدهاند. ج: تهيه آگهي و انجام تشريفات مزايده و حراج اموال منقول و غير منقول.
د: صدور بازداشتنامه شخص ثالث اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
هـ : صدور دستور منع خروج بدهكاران از كشور به اداره گذرنامه.
و: پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي تهران و دفاتر ازدواج و طلاق در مورد فك اسناد تنظيمي كه مجر به صدور اجرائيه گرديده. ي: بررسي و پاسخگويي به مكاتبات كليه وازرتخانهها و شركتهاي دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي و دادگاههاي عمومي در حيطه وظايف مربوطه.

3 ـ اداره كل امور اسناد و سردفتر آن

شامل ادارات زير مي باشد:

الف) اداره امور اسناد با وظايف زير:

1ـ رسيدگي به استعلامات و پاسخ به سوالات در مورد ثبت كليه عقود و معاملات و قراردادها و ساير روابط مالي افراد با يكديگر در دفاتر اسناد رسمي و همچنين پاسخ استعلامات ادارت كل ثبت استانها در مواردي كه به يكي از جهات قانوني اشكال در اجراي اسناد حاصل شده باشد.
2ـ رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به ديگر عملياتهاي نظارت در مورد پروندههاي اجرايي و ثبتي.
3ـ صدور دستور اجراء آراء و همچنين نظريات مشروتي شوراي عالي ثبت در مورد اسناد به واحدهاي ذيربط.
4ـ مكاتبات با دادگاههاي انقلاب در مورد اشكالات و ابهامات موجود در احكام آن دادگاهها در رابطه با رفع تشابه اسمي افراد و رفع ممنوعيت آنها و صدور بخشنامه راجع به مصادره اموال و ممنوعيت معامله محكومين دادگاههاي انقلاب و ساير مراجع ذيصلاح قضايي.
5ـ صدور بخشنامه راجع به محجورين و ورشكستگان بر اساس احكام مراجع قضائي.
 

ب) اداره امور سردفتران با وظايف زير:

1ـ برگزاري آزمونهاي سردفتري اسناد رسمي, ازدواج, طلاق, دفتر ياري.
2ـ صدور ابلاغ جهت متقاضيان مذكور كه مراحل آزمون علمي, اختبار شفاهي و گزينش را با موفقيت پشت سر ميگذارند.
3ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران سراسر كشور.
4ـ انجام امور پرسنلي سردفتران و دفترياران سراسر كشور از قبيل صدور ابلاغ مرخصي, بازنشستگي, از كار افتادگي و غيره در بخش اسناد دادگاههاي انتظامي بدوي و تجديد نظر و دادسراي انتظامي و بازرسي نسبت به تخلفات, تخلفات رسمي و ازدواج ثبت صادر ميشود تا ختم عمليات ادامه دارد و شكايات به عمليات اجرائي, براي بررسي و جهت اتخاذ تصميم مدير ثبت گزارش ميشود.

معاونت امور املاك

زير مجموعههاي اين معاونت به قرار زير است.
1ـ اداره كل امور املاك.
2ـ اداره تمركز دفاتر املاك دولتي.
3ـ طراح كاداستر.
 

اداره كل امور املاك

تثبيت مالكيت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه آثار آن بر عموم تسري دارد. امور املاك شامل (28) اداره كل استاني و (282) واحد ثبتي در سراسر كشور است.

وظايف

الف ـ پاسخگويي به كليه سوالات مربوط به املاك از ادارات كل ثبت استانها و ارائه راهحلهاي مناسب در مورد مشكلات عنوان شده.
ب ـ تدوين دستورالعملهاي مربوط به ثبت املاك ثبت املاك و اتخاذ تدابير لازم به منظور ايجاد هماهنگي در نحوه كار واحدهاي ثبتي در سطح كشور نسبت به اجراء صحيح قوانين و مقررات و حذف مقررات پيچيده و ناسازگار نسبت تسريع و تسهيل امور مربوط به ثبت املاك.
ج ـ صدور بخشنامه در مسائل مختلف امور املاك.
دـ تهيه و اصلاح قوانين و مقررات ثبتي و آئيننامههاي اجراي آن.
هـ ـ رسيدگي به شكايات ارباب رجوع در مسائل مربوط به امور املاك در سطح كشور.
وـ پاسخ به استعلامات سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتي در مسائل امور املاك.
زـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پروندههاي شوراي عالي ثبت.
ي ـ انجام مكاتبات لازم با وزارت امور خارجه در مورد استملاك اتباع بيگانه و كسب مجوز اشتغال و ابلاغ آن به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي.
 

اداره تمركز دفاتر املاك دولتي:

الف ـ نگهداري جلد دوم كليه دفاتر املاك.
ب ـ دفاتر املاك موقوفه.
ج ـ تهيه رونوشت دفاتر املاك و ارسال آن به ادارات ثبت سراسر كشور.
 

طرح كاداستر:

كاداستر يك نظام, براي ثبت اطلاعات مربوط به مالكيت در يك كشور بر اساس نقشهبرداري از محدودهها ميباشد. كه براي هر ملك يا محدودهاي ميتوان بطور مجزا حقوقي را كه بر آن جاري ميشود ثبت نمود. فتوگرامتري: در چرخه عمليات فتوگرامتري طرح كاداستر عكسهايي به ابعاد cm23درcm 23 بوسيله هواپيما گرفته شده كه عوارض در اين عكسها 3000 بار كوچكتر از اندازه واقعي خود هستند, لذا آنها در دستگاه تبديل عكس به نقشه قرارداده شده و عرصه املاك ساختماني با دقت ده سانتيمتر از آنها استخراج ميگردد و تبديل به نقشه به مقياس 1:500 ميشود.

امور سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

وظيفه اين واحد مكانيزاسيون اطلاعات ثبتي و حقوقي و همچنين مكانيزاسيون اطلاعات هندسي مربوط به نقشهها به منظور سازماندهي و ساختار بندي اطلاعات نقشهاي و نهايتا تلفيق اطلاعات ثبتي و نقشهاي به منظور بررسي و حذف اختلافات مديريت كيفيت اطلاعات و توليد نقشه كاداستر و يكپارچه سازي آن ميباشد.

امور نقشه برداري زميني و ژنودزي ماهوارهاي (GPS)

وظيفه اين واحد ايجاد شبكهاي از نقاط مختصاتدار در سطح شهرها بعنوان نقاط مبنا جهت نقشهبرداري, تهيه يك نقشه يكپارچه, به روش زميني, بهنگام سازي نقشههاي تهيه شده و انجام خدمات فروش نقشه.

مشخصات و استقرار سازمان ثبت اسنادي و املاك كشور محل استقرار اين سازمان در حال حاضر در دو ساختمان جداگانه ميباشد.
ساختمان شماره 1: پارك شهر ـ خيابان فياض بخش ـ جنب خيابان خيام.
اين ساختمان شامل هشت طبقه ميباشد.
طبقه همكف: نگهباني دايره آگهيها, پلمپ دفاتر.
طبقه اول: ثبت شركتها.
طبقه دوم: مالكيت معنوي و قسمتي از روابط عمومي, هيات تخلفها, گزينش.
طبقه سوم: امور اسناد و سر دفتران.
طبقه چهارم: روابط عمومي و قسمتي از كاداستر.
طبقه پنجم: امور املاك, معاون املاك.
طبقه ششم: امور اداري ـ كارگزيني.
طبقه هفتم: دبيرخانه سازمان, حراست, معاون دفتر طرح و برنامه.
طبقه هشتم: رياست سازمان ـ معاون اسناد.
ساختمان شماره 2 ـ ابتداي خيابان فردوسي, خيابان شيخ عبدالحميد كوشك مصري (خيابان فروغي سابق) جنب نيروي انتظامي مركزي.
در ساختمان شماره 2: واحدهاي امور مالي, ذيحسابي, دفتر بازرسي, دفتر حقوقي, دفتر بودجه و آموزش, اداره كارپردازي, دفتر فني, انتظامات سازمان جاي گرفته است.
شماره تلفنهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشرو و نيز كروكي محل استقرار به شرح زير اعلام ميشود:
تلفنخانه: 6701029       6702273       6709573       6703873
روابط عمومي: 6704102
 

 

 

 

 

........................................................................................
 

111432969

وضعيت در ياهو مسنجر