حقوق جزا

 قوانین

======

 قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات کتاب اول و کتاب دوم تعزیرات

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با آخرین اصلاحات و آئینامه اجرائی آن
قانون شورای حل اختلاف مصوب 87
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 16/ 1/ 1388
 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
  قانون اقدامات تامينی 
  قانون صدور چک با آخرین اصلاحات
آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384
آيين‌نامه سجل قضايي
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالی و آئیننامه اجرائی آن  
مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي
قانون تعريف محكوميت های موثر در قوانين جزايی 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری 
آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي
قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول 
قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه
قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌
قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76
آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76
آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي
  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
 
 
  تعزيرات حكومتی 
  قانون تعزيرات حكومتی
  جرائم و مجازاتها مندرج در قانون نظام صنفی
  قانون تعزيرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی
  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز 
  قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور 
  قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی كه استفاده ازآنها در ملاء عام خلاف شرع است ويا عفت عمومی را جريحه دار می كند
 
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386
  امور اداری ، بازرگانی و شغلی
  قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی 
  قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی 
  قانون  ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل
  قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداری 
  قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
  قانون رسيدگی به تخلفات اداری 
  قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار
 
  تاسيسات ، صنايع ، منابع ملی و طبيعی
  قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
  قانون مجازات اخلالگران در صنايع 
  قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاری در وسائل و تاسيسات هواپيمايی 
  قانون شكار و صيد
  قانون ممنوعيت بكارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره
  قانون مجازات افشای سوالات امتحانی 
  قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستی دولت آمريكا 
 
قانون مجازات عمومی (ملغی شده)
 
  احتكار ، گرانفروشی
  قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان 
  قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت 
  تعرض به مال غير
  قانون اصلاح قانون جلوگيری از تصرف عدوانی 
  قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غير تبانی می نمايند 
  قانون مجازات اشخاصی كه مال غيررا به عوض مال خود معرفی مينمايند
  قانون مجازات راجع به انتقال مال غير  
  امور پزشكی ، دارويی و تغذيه
  قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و مواد خوردنی و آشاميدنی 
  قانون مواد خوردنی و آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی 
  انتشارات ، اطلاعات و اسناد 
  قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه 
  قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی 
 آراء وحدت رویه
راي شماره ۴۳۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 4 ماده 169 آيين نامه اجرائي سازمان زندانها مصوب 26/4/1380 قوه قضائيه.

 

 مقالات

========

حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللی و منطقه ای
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت
اهداف مقنن از اجرای محكوميت های كيفری
حمايت كيفری محيط زيست
قيمومت جزائی و اولين نتايج آن
حقوق جزای عمومی اسلام
قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفری
آزادی فردی و حدود آن در حكومت اسلامی
بحثی پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
عدالت كيفری از ديدگاه حمورابی
رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگی ذهنی
حالت خطرناك
بررسی قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزای بين الملل و حقوق جوامع اروپا
رژيم قانونی بودن حقوق كيفری عامل موثر دررشد وتوسعه
جامعه - بزه - كيفر – هدف - نوع و خصائص كيفرها
قتل در فراش
درآمدی بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملی آن
مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللی سيراكيز(ايتاليا)
مسئوليت مدنی و كيفری ناشی از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودی در حقوق فرانسه
كيفرهای جانشين و جرمشناسی
كنفرانس اجرای حقوق كيفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرائم
شرحی بر قانون اقدامات تامينی ( مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339)
بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی در حقوق كيفری ايران
بررسی تطبيقی اختلاس و تصرف غير قانونی درحقوق كيفری ايران
جرم سياسی (قسمت اول)
جرم سياسی (قسمت پايانی)
جرم سياسی جرمی عليه طرز اداره حكومت
ميزان جريمه نقدی در كميسيونهای ماده صد قانون شهرداريها
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
جرم جاسوسی
تخريب اموال تاريخی و فرهنگی در حقوق جزای ايران
صلاحيت جهانی رسيدگی به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
شرايط و موجبات حد در شرب خمر
جرايم مبهم ( بزه های نا معين )
رابطه بين جهانگردی و جرم
اصل برائت و آثار آن در امور كيفری (مطالعه تطبيقی )
بحثی پيرامون توقيف احتياطی يا قرار بازداشت متهم و آثار آن
(شكنجه) در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع
جامعه بين المللی و كشتار جمعی (به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در فروردين 1367 )
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمی
بحثی پيرامون توقيف احتياطی
اعتبار امر مختوم كيفری در دعوی كيفری
انسانيت و جرائم عليه آن
جايگزينهای زندانهای كوتاه مدت در حقوق كيفری ايران
اثر انتقالی پژوهش در احكام كيفری
مسئوليت جزائی اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامی
دفاع اجتماعی يا نظری كوتاه در باره حقوق كيفری
شكنجه
قانون آئين دادرسی كيفری ايتاليا در بوته آزمايش
كلاهبرداری به وسيله چك
بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل و جنين ناشی از زنا و وطی به شبهه
صلاحيت دولتها در رسيدگی به جرايم بين المللی
پيامدهای حرفه آموزی و اشتغال به كار زندانيان
امنيت و ناامنی از ديدگاه سياست جنايی
بحثی پيرامون عنصر روانی جرم قتل در اديان الهی و ايران باستان
توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزای اسلامی
قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
اعاده دادرسی از احكام كيفری (ضرورت اصلاح قانون)
قاضی اعمال كننده مجازاتها در حقوق فرانسه
سيستم (قانونی بودن) و سيستم (موقعيت داشتن) تعقيب كيفری
موقعيت آسيبهای مغز در رفتار مجرمانه
قتل از موانع ارث است
مسئوليت كيفری ناشی از عمليات ورزشی
كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات
ملاحظاتی پيرامون جرم بين المللی دولت
نقش زيان ديده از جرم و تحول آن در دعاوی كيفری
حمله نظامی به هواپيمای ايرباس ايران و 007 كره از ديدگاه حقوق بين الملل
جرائم و كيفرها
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی
جرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخيرالتصويب در اين خصوص
هيجان و جرم
روش فرابر در اجرای مجازات
گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور
اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائی ژاپن
بحثی در اطراف قانون جلوگيری از تصرف عدوانی
شان اعاده دادرسی كيفری
بحثی در مادة 2 الحاقی باصول محاكمات جزائی
حاشيه نشينی و عدالت كيفری
دفاع مشروع
احراز رابطه بزهكاری در جرائم
دينار و ديات
چك و مقررات حقوقی آن
بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص
افساد فی الارض از ديدگاه قرآن و روايات و عقل
بينه در لسان شرع
پزشكی و قانون
بحثی تاريخی اقتصادی فقهی درباره ديات ششگانه
احتساب ايام بازداشت قبلی
اختيارات بی رويه مامورين انتظامی
اختلاس
جرائم و كيفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer
مسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشديد مجازات رانندگان و رای هيئت عمومی ديوان كشور
طب قانونی- آيا خودكشی است يا آدم كشی؟
خيانت در امانت
دادگاه سوزان - محاكمه تاريخی مسموم كنندگان و جادوگران فرانسوی
مسائل مربوط به نحوه اجرای حبس های كوتاه مدت در بلژيك
موقعيت قانون ، دادگستری و پليس در انگلستان
جرائم عليه بشريت در منشور لندن
تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامی
كلاهبرداری در حقوق تطبيقی
نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران
بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخير
تقسيط جزای نقدی
تخفيف مجازات در حقوق كيفری ايران
بحران ملی افزايش جرم و جنايت در آمريكا
آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائی است؟
مجازات قتل در نتيجه تير اندازی چيست ؟
نهادهای قضائی محدود كننده آزادی تن
ميانجيگری در دعاوی كيفری
وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين (جهل به قانون رافع مسئوليت نيست)
حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر
تاريخچه حقوق بشر در اسلام
مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائم
مطالعه ای در امر بازرسی
الزام اطفال و جوانان بزهكار به اشتغال به كارهای عام المنفعه درحقوقی تطبيقی
حركت اجتماعی عليه جرم صنفی در امريكا : بررسی و نقش وكلای عمومی محلی
جرائم و كيفرها - ملايمت كيفرها
اناطه
قانون جلوگيری از تصرف عدوانی ارديبهشت 1309
تصرف عدوانی - قانون 1309 (2)
تصرف عدوانی - قانون 1309 (3)
روانشناسی و محكمه اطفال
اداره تحقيقات فدرال F. B . I
بزهكاری خردسالان
بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی
توضيحی در مسئله رشاء و ارتشاء
تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتی - LE STRSIS AVEC MISE A L, EPRETVF
دادگاههای آمريكا و مساله خردسالان و جوانان
تحول واكنش اجتماعی در قبال بزهكاری اطفال
قاعده اضطرار
ژرف نگری پيرامون مكانيسمهای تضمين كننده حقوق و آزاديهای متهم در حقوق ايران با اهتمام به اعلاميه های حقوق بشر
زندان , هنر تنبيه يا مجازات قانونی
مقررات جزايی ايران در مورد مالكيت معنوی
تاثير جهل بر مسئوليت كيفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ايران
نقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشديد مجازت مرتكبين اختلاس, ارتشاء و كلاهبرداری
لزوم برخورداری از حق دفاع در قوانين ملی و فراملی
مسئوليت مدنی و كيفری توليدكنندگان سيگار(قسمت دوم)
كيفر در حقوق جزای شوروی
آينده چك كيفری
بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام
از سياست مبارزه بزهكاری تا سياست دفاع از بزه ديده (ضرورت يك تغيير بنيادی در سياست جنائی كنونی)
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
آيا ماده 35 قانون تشكيل دادگاههای كيفری 1 و2 و شعب ديوانعالی كشور با اصل قطعيت و اعتبار احكام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟
تجديد نظر در احكام دادگاهها در فقه اسلامی
موقعيت خطای جزائی در اثبات مسئوليت كيفری
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
بررسی احكام سقط جنين يا سقط حمل
بررسی احكام فقهی و حقوقی اسقاط جنين.
كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزای فرانسه
كار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانيان
بحثی درباره انتقال مال غير
بحثی در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائی
آيا با اعدام موافقيد؟
جرائم و كيفرها - اتهامات محرمانه
معاونت در جرائم غير عمد
تعدی نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفری ايران
اعتبار آئين نامه در امور كيفری
ديه و ضرر و زيان ناشی از جرم
مقايسه اجمالی بين ديوان عالی كشور و ديوان عدالت اداری
تكليف آراء وحدت رويه لازم الاتباع از نظر تطبيق با قانون اساسی و موازين شرع
ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام
مسئوليت (مدنی و كيفری) پزشك
رابطه افسردگی و بزهكاری در نوجوانان
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بيگناه
جرم و كامپيوتر
نگرشی بر مجازات راشی
نگاهی ديگر به اصول تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامی
جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی
قاعده حرز در سرقت مستوجب حد
صلاحيت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جديد
در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم
مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانونی
مجازاتهای بازدارنده در قوانين كيفری
معاونت در جرم
بررسی و تبيين ماهيت حقوقی اشتباه قاضی در تشخيص موضوع يا در تطبيق حكم در قانون مجازات اسلامی
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفری در حقوق آمريكا
نظارت انتظامی بر دستگاه قضايی
صلاحيت كيفری
پيشگيری از جرائم و دعاوی
كنترل قضائی
تحول حقوق كيفری اتحاد جماهير شوروی
رابطه نا مشروع
ملاكهايی در پرداخت قيمت ديه
نگاهی به اساسنامه ديوان كيفری بين المللی
محاكمه نورمبرك
محاكمه نورمبرگ.
آثار تعليق اجرای مجازات در حقوق كيفری ايران
نيرنگ به قانون
شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائی كشور مزبور
وظايف دادسرا در امور مدنی در فرانسه
مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی
درآمدی بر تاسيس ديوان كيفری بين المللی و ارزيابی اساسنامه آن
كنوانسيون بين المللی راجع به منع بمب گذاريهای تروريستی
عنصر معنوی در جرائم عمدی و آثار و نتايج آن
درباره اجرای مجازتهای سالب آزادی : مورد تركيه
قاضی اجرای مجازات
معافيت های قانونی و تحليلی از ماده 179 قانون مجازات ايران
گزارش توجيهی آقای رنه پلون وزير دادگستری فرانسه درباره طرح جديد آئين دادرسی كيفری آن كشور - بخش دوم
مسئوليت كيفری
تحليلی از فساد و فساد زدائی
شخصيت بزهكار در پرتو پديده شناسی
نگاهی به آئين نامه جديد زندانها و مؤسسات صنعتی و كشاورزی وابسته به زندانها
گرانفروشی و كم فروشی و احتكار از نظر شريعت اسلام و قوانين جاری مملكتی
بحثی درباره مجازات اعدام
تلاشهای بين المللی و قانونگذار كيفری ايران برای تحديد موارد و اعمال مجازات سالب آزادی
آزادی و تحقق آن در نظام حكومت اسلامی
موجبات اجرای تعزير از نظر فقهی و حقوق كيفری ايران
اعاده دادرسی در قوانين كيفری
مبنا و ملاك تعزير
چك بدون تاريخ و اعتبار آن
اقرار مبتنی بر شكنجه
قاعده اضطرار در حقوق كيفری (قسمت اول)
هيات منصفه ، متهم مجرم است يا خير ؟
وكلا و پيشبرد حقوق بشر
تعليق بر آيه كريمه دين
بحثی پيرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
نقدی بر قانون اصلاحی چك مصوب آبان 72
نهمين كنگره بين المللی حقوق جزا
اهليت شاكی خصوصی در جرايم منافيات عفت
قواعد تفسير قوانين جزائی
نظام هنجاری در سياست جنايی اسلام
حقوق جزای بين المللی
ديوان بين المللی دادگستری
مقررات مخصوص مجرمين صغير در قانون سويس
بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام
مراجع دولتی (پاسخ دهی ) به (پديده مجرمانه) درسياست جنائی اسلام
مسئوليت ناشی از فعل اشخاصی كه تحت مراقبت ومواظبت ديگری هستند (مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير يا مجنون )
بزهكاری اطفال و نوجوان
پدوفيلی در حقوق جزای اسلامی و حقوق بين المللی
محاربه وافساد فی الارض
تهيه و ترويج سكه قلب - قسمت دوم
تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامی (شروع به جرم)
اصل قانونی بودن جرايم و مجازاتها و تحولات آن
طبقه بندی اطفال بزهكار در نظام كيفری انگلستان
حمايتهای بين المللی از اطفال و نوجوانان بزهكار
طب قانونی - سوانح و وقايع اعمال تناسلی-
شهادت درامور مدنی و كيفری
مجازات اعدام - مقررات كيفری در آئين زرتشت
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و انواع آن.
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت سوم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر - پيدايش خط و عوامل آن (قسمت پنجم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر- پيدايش خط و عوامل آن (قسمت چهاردهم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن(قسمت پانزدهم)
طريقه كشف جعل در عصر حاضر پيدايش خط و عوامل آن (قسمت شانزدهم)
آيا بازداشت كفيل در اجرای ثبت قانونی است؟
ترجمه گارو - حقوق جزا - مقدمه
تاثير زمان ومكان بر قوانين جزائی اسلام
دادگاه بين المللی كيفری برای يوگسلاوی سابق
درآمدی بر پيش نويس قانون بين الملل جزا
نكاتی از آئين دادرسی بين المللی
نواقض زندانها
بحثی درباره جنون مجرم
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت سوم
بازداشت موقت در قانون آيين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی و انقلاب (قسمت پايانی)
ديه كافر ذمی با ديه مسلمان متفاوت است يا نه ؟
لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی (1 )
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت دوم
مقاومت دربرابر اعمال غيرقانونی ماموران دولت
بازداشت موقت در قانون آئين دادرسی كيفری دادگاههای عمومی وانقلاب (قسمت اول)
نقش تعديل كننده تعليق مراقبتی به عنوان كيفر جايگزين زندان - قسمت اول
قانون جزائی فرانسه (قسمت هفتم)
خطر تكرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهكار
موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه - موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه
محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزای عمومی
زندان وعلوم مربوط بزندانها - LE PRISON ET LES SCIENCES PENITNTIAIRES
گزارشی درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفری فرانسه و سويس

 

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com