دادخواهي...Dadkhahi

ياهو مسنجر

ICQ 111432969

الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم                                 به سایت حقوقي ''  دادخواهي  '' خوش آمديد
سایت حقوقی "دادخواهی " در زمینه اطلاع رسانی و بررسی آخرین قوانین و مقررات الزام آور ، عنداللزوم درج تغییرات ، اصلاحات و الحاقات در مقررات  مورد اشاره ، اخبار حقوقی ، مقالات حقوقی قابل انتشار، فعالیت مینماید . درج هر گونه نوشته و عقیده حقوقی ، دلیل وابستگی به مراکز مذکور یا قبول عقاید معنونه نمیباشد و مسئولیت نوشته های مزبور بعهده نویسنده آن است
متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي


 


تذکر:متن این اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و يک ضميمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصويب مجلس شورای ملی رسیده است .

 

ماده اول - در تاسيس موسسه
اصحاب اين اساسنامه يک موسسه بين المللی انرژی اتمی که من بعد در اين اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرايط مصرحه ذيل تاسيس می کنند.


ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشيد تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسريع کند و توسعه بخشد و تا جائی که بدان قادر باشد کسب اطمينان خواهد کرد که هر کمکی که بوسيله موسسه يا بنا به تقاضای آن و يا تحت سرپرستی و نظارت آن بعمل خواهد آمد برای پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد.


ماده سوم - در وظايف
الف- موسسه مجاز است:
1- تحقيق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن را برای مقاصد غير نظامی در سراسر جهان تشويق و مساعدت نمايد و در صورتيکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامين انجام خدمات يا تهيه مواد و وسايل و تاسيسات برای يک عضو موسسه از طرف عضو ديگر به عنوان واسطه عمل کند و نيز جهت تحقيق در انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غير نظامی هم عمل يا خدمت مفيدی را انجام دهد.
2- به منظور تامين وسائل تحقيق درباره انژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن در مقاصد غير نظامی و از جمله توليد نيروی برق با توجه لازم به احتياجات نواحی عقب مانده جهان طبق اين اساسنامه مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات ضروری را تدارک و تحويل نمايد.
3- مبادله اطلاعات علمی و فنی را جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غير نظامی تسهيل کند.
4- مبادله و تعليم دانشمندان و کارشناسان را در زمينه استفاده غير نظامی از انرژی اتمی تشويق نمايند.
5- جهت حصول اطمينان بر اينکه مواد شکاف پذير مخصوص و ساير مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتی که بوسيله موسسه يا طبق تقاضای آن و يا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده در پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد تدابير احتياطی اتخاذ و اجرا کند و اين تدبير احتياطی را طبق تقاضای اصحاب اين اساسنامه برقراردادهای دو يا چند جانبه مشمول دهد و يا بنابر تقاضای يک دولت هرگونه فعاليت آن دولت را در زمينه انرژی اتمی مشمول اين تدابير احتياطی سازد.
6- برای حفظ سلامتی و تقليل مخاطرات جانی و مالی و (از جمله درباره شرايط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاری مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه آن مقرراتی اساسی (استاندارد) وضع و يا اقتباس نمايد وجهت اجرای اين مقررات اساسی چه در مورد عمليات خود موسسه و چه مورد عمليات مربوط به استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهيزات و تاسيسات و اطلاعاتی که بنا بر تقاضای موسسه يا تحت نظارت و سرپرستی آن بعمل می آيد تدابير لازم اتخاذ کند و نيز ترتيب مقتضی بدهد که بر حسب تقاضای اصحاب و اين اساسنامه و مقررات اساسی مزبور در مورد عمليات مربوط به قراردادهای دو يا چند جانبه و همچنين در صورت تقاضای يک دولت در مورد کليه عمليات آن دولت در زمينه انرژی اتمی به موقع اجرا درآيد.
7- هرگاه در يک منطقه به خصوص وسائل و تاسيسات و تجهيزات موجود غير کافی و يا استفاده از آن فقط تحت شرايطی ميسر باشد که رضايت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسيسات و تجهيزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفيد باشد تهيه و يا ايجاد کند.
ب- موسسه ضمن انجام وظايف خود:
1- در فعاليتهای خود به قسمی عمل خواهد کرد که با هدفها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پيشرفت صلح و تعاون بين المللی و يا سياست متخذه از طرف ملل متحد به منظور تحقق يک خلع سلاح تضمين شده در سراسر جهان و با ساير قراردادهای بين المللی که به منظور اجرای چنين سياستهائی بوجود آمده است منطبق باشد.
2- برای حصول اطمينان از اينکه مواد شکافت پذير مخصوصی که موسسه دريافت می دارد جز در مقاصد غير نظامی به مصرف نخواهد رسيد بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
3- منابع و ذخاير خود را در سراسر جهان به قسمی توزيع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر استفاده عموم از مصرف آن در جميع مناطق جهان با توجه به احتياجات مخصوص نواحی عقب افتاده جهان تامين گردد.
4- گزارشهای ساليانه ای از فعاليت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنيت تسليم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعاليتهای موسسه مسائلی پيش آيد که در صلاحيت شورای امنيت باشد موسسه شورای مزبور را که مسووليت اصلی صلح و امنيت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنين موسسه می تواند اقداماتی را که طبق اين اساسنامه بدان مجاز می باشد و از جمله اقداماتی که در بند 3 ازماده 12 پيش بينی شده بعمل آورد.
5- گزارشهايی را به شورای اقتصادی و اجتماعی و ساير مقامات ملل متحد در خصوص مسائلی که در صلاحيت آنها است تسليم می نمايد.
پ- کمکی را که موسسه ضمن انجام وظايف خود به اعضای خود می کند مقيد به هيچ شرط سياسی و اقتصادی و نظامی يا هر شرط ديگری که مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعايت مقررات اين اساسنامه و مقررات قراردادهايی که بين يک دولت يا دسته ای از دولتها طبق مقررات اين اساسنامه يا با موسسه منعقد شده باشد موسسه فعاليتهای خود را با توجه به حق حاکميت دولتها به عمل خواهد آورد.


ماده چهارم - در عضويت
الف- اعضای موسس اين موسسه عبارتند از دولی که عضو سازمان ملل متحد يا يکی از موسسات تخصصی آن بوده و اين اساسنامه را در ظرف نود روز از تاريخی که برای امضا آماده می شود امضا و سند تصويب را تسليم نموده باشند.
ب- اعضای ديگر موسسه دولتهايی هستند که اعم از داشتن يا نداشتن عضويت در سازمان ملل متحد با يکی از موسسات تخصصی آن عضويت آنها بنا به توصيه هيات مديره از طرف کنفرانس عمومی تصويب شود و سند الحاق به اين اساسنامه را تسليم نمايند.
هنگام توضيح يا پذيرفتن دولتی به عضويت موسسه هيات مديره و کنفرانس عمومی درباره قدرت و تمايل آن دولت به ايفای تعهداتی که به اعضای موسسه تعلق خواهد گرفت با توجه به قدرت و تمايل آن دولت به اجرای مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصميم خواهد کرد.
پ- موسسه بر اصل تساوی حق حاکميت جميع اعضای آن مبتنی می باشد و برای اينکه حقوق و امتيازات ناشی از عضويت موسسه برای کليه اعضاء تامين گردد جميع اعضا موظفند تعهداتی را که طبق اين اساسنامه به عهده گرفته اند با حسن نيت اجرا کنند.


ماده پنجم - در کنفرانس عمومی
الف- يک کنفرانس عمومی مرکب از نمايندگان کليه اعضای موسسه يا به صورت عادی ساليانه و يا بر حسب دعوت مديرکل که طبق تقاضای هيات مديره يا اکثريت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت فوق العاده انعقاد خواهد يافت محل اجلاس اين کنفرانس مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر اينکه کنفرانس عمومی تصميم ديگری اتخاذ کند.
ب- هر يک از اعضا در اين کنفرانس ها يکنفر نماينده خواهد داشت که می تواند اعضای علی البدل و مشاورينی همراه خود داشته باشد هزينه حضور هر نمايندگی بوسيله عضو ذينفع تاديه خواهد شد.
پ- کنفرانس عمومی در آغاز هر دوره اجلاسيه يکنفر رييس و متصديان ديگری را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و اين منتخبين در طول دوره اجلاسيه انجام وظيفه خواهند نمود کنفرانس عمومی با رعايت مقررات اين اساسنامه نظامنامه داخلی خود را وضع می نمايد. هر عضو دارای يک رای خواهد بود. تصميمات مربوط به مسائلی که در بند ح از ماده 14 و قسمت يک بند پ ازماده 18 و بند ب از ماده 19 پيش بينی شده به اکثريت دو ثلث اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد تصميمات مربوط به مسائل ديگر از جمله اينکه کدام مسائل يا کدام دسته از مسائل جديد بايد به اکثريت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثريت آراء اعضای حاضر و رای دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثريت اعضا حاصل می گردد.
ت- کنفرانس عمومی می تواند کليه مسائل و اموری را که در حدود اين اساسنامه بوده و يا به اختيارات و عمليات يکی از مقامات پيش بينی شده در اين اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضای موسسه و هيات مديره و يا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصيه هايی بنمايد.
ث- کنفرانس عمومی:
1- اعضا هيات مديره را طبق ماده 6 انتخاب می کند.
2- پذيرش اعضای جديد را طبق ماده 4 تصويب می نمايد.
3- امتيازات و حقوق هر عضو را طبق ماده 19 معلق می سازد.
4- گزارش ساليانه هيات مديره را مورد مداقه قرار می دهد.
5- طبق ماده 14 بودجه موسسه را بنا به توصيه هيات مديره تصويب می نمايد و با اين که بودجه مزبور را کلا يا جزئا به ضميمه توصيه های خود به هيات مديره اعاده می دهد که از نو به کنفرانس تقديم کنند.
6- گزارشهائی که بايد به سازمان ملل متحد تسليم شود به طوری که در قرارداد مربوط به مناسبات موسسه با سازمان ملل پيش بينی شده به استثنای گزارشهای مذکوره در بند ب از ماده 12 را تصويب می کند و يا آنرا به ضميمه توصيه های خود به هيات مديره عودت می دهد.
7- هر قراردادی را که بين موسسه و سازمان ملل يا موسسات ديگر بسته می شود به طوريکه در ماده 16 پيش بينی شده تصويب می کنند يا آن را به ضميمه توصيه های خود به هيات اعاده می دهند و هيات مديره آنرا مجددا به کنفرانس عمومی تقديم می نمايد.
8- قواعد و حدودی را که هيات مديره می تواند در حيطه آن طبق بند ج از ماده 14 مبادرت به استقراض نمايد و نيز شرايط قبول وجوهی که داوطلبانه به موسسه تقديم می شود و همچنين طبق بند ج از ماده 14 طريق مصرف وجوه عمومی مذکور در آن بند را تصويب می کند.
9- اصلاحات در اين اساسنامه را طبق بند پ از ماده 18 تصويب می کند.
10- انتصاب مديرکل را طبق بند الف از ماده 7 تصويب می نمايد.
ج- کنفرانس عمومی صلاحيت دارد:
1- درباره هر مطلبی که هيات مديره به خصوص برای کسب تکليف به کنفرانس عمومی احاله می کند اخذ تصميم نمايد.
2- موضوعاتی را برای بررسی به هيات مديره ارجاع و يا از هيات مزبور تسليم گزارشهايی را درباره هر موضوعی که به عمليات موسسه مربوط باشد درخواست کند.


ماده ششم - ماده واحده - اصلاحيه ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي كه
در تاريخ 28 سپتامبر 1970 (6 مهر ماه 1349) در وين به تصويب چهاردهمين
اجلاسيه كنفرانس عمومي موسسه بين المللي انرژي اتمي رسيده تصويب و اجازه
تسليم سند تصويب آن داده مي شود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن اصلاحيه
ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 16/3/1350 در جلسه
روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب
مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا جعفر شريف امامي
ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي
(با كليه اصلاحات تا سپتامبر 1970)
ماده ششم - در هيات مديره
الف - هيات مديره به ترتيب ذيل تشكيل خواهد شد:
اول - هيات مديره اي كه به علت انقضاي دوره بايد كنار رود براي عضويت در
هيات مديره نه نفر اعضا را كه در تكنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد مواد
خام از سايرين مجرب تر باشند تعيين مي كند به علاوه از هر يك از مناطقي كه
ذيلا ذكر مي شود براي عضويت در هيات مديره عضوي را كه در تكنولوژي اتمي و
منجمله توليد مواد خام مجرب تر باشد به شرط آن كه منطقه مزبور نماينده اي
در ميان عضو مذكور در فوق نداشته باشد معين مي نمايد.
1 - آمريكاي شمالي .
2 - آمريكاي لاتين .
3 - اروپاي غربي .
4 - اروپاي شرقي .
5 - آفريقا.
6 - خاورميانه و آسياي جنوبي .
7 - آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - كنفرانس عمومي براي عضويت در هيات مديره - اعضاي زير را انتخاب
مي نمايد:
الف - بيست عضو با رعايت اين كه مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) اين ماده
بايد در شورا به طور منصفانه نمايندگي داشته باشد به نحوي كه هيات مديره
همواره داراي پنج نماينده از منطقه آمريكاي لاتين و چهار نماينده از منطقه
اروپاي غربي و سه نماينده از منطقه اروپاي شرقي و چهار نماينده از منطقه
آفريقا و دو نماينده از منطقه خاورميانه و آسياي جنوبي و يك نماينده از
منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام و يك نماينده از طرف منطقه خاور
دور باشد.
هيچ يك از اعضاي اين گروه نمي تواند بعد از انقضاي دوره خدمت به نمايندگي
در همان گروه انتخاب شود.
ب - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
خاورميانه و آسياي جنوبي .
آسياي جنوب شرقي .
اقيانوس آرام و خاور دور.
ج - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
آفريقا
خاورميانه و آسياي جنوبي
آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
ب - انتخابات مصرحه در (الف - 1) اين ماده منتهاي شصت روز قبل از هر اجلاس
كنفرانس عمومي عادي سالانه به عمل خواهد آمد - انتخابات پيش بيني شده در
قسمت (الف 2) اين ماده طي دوره هاي اجلاسيه كنفرانس عمومي عادي صورت خواهد
گرفت .
ج - اعضايي كه طبق مقررات قسمت (الف - 1) اين ماده در هيات مديره عضويت
يافته اند از پايان اجلاس كنفرانس عمومي عادي سالانه كه آنها را تعيين نموده
تا پايان اجلاس كنفرانس عمومي عادي سالانه آينده متصدي اين سمت خواهند بود.
د - اعضايي كه طبق قسمت (الف 2) اين ماده در هيات مديره عضويت يافته اند
از پايان هر اجلاس هر كنفرانس عمومي عادي سالانه متصدي اين سمت خواهند بود.
ه - هر يك از اعضاي هيات مديره داراي يك راي مي باشد. تصميمات مربوط به
ميزان بودجه موسسه طبق مقررات مندرج در بند ح از ماده 14 به اكثريت دو
ثلث اعضا حاضر و راي دهنده اتخاذ مي گردد. تصميمات مربوط به مسايل ديگر و
منجمله اين كه كدام مسائل جديد بايد به اكثريت دو ثلث آرا حل گردد به
اكثريت آرا اعضا حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. حد نصاب با اكثريت دو
ثلث اعضا هيات مديره حاصل مي شود.
و - هيات مديره مجاز است طبق اين اساسنامه و با توجه به مسئوليتهاي خود
در قبال كنفرانس عمومي كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است وظايف موسسه
را انجام دهد.
ز - هيات مديره در مواقعي كه خود تصميم مي گيرد تشكيل جلسه خواهد داد. اين
اجلاسات در مقر دائمي موسسه خواهد بود مگر اين كه از طرف هيات تصميم ديگري
اتخاذ گردد.
ح - هيات مديره از ميان اعضا خود رييس و متصديان ديگر را انتخاب خواهد
كرد و با توجه به مقررات اين اساسنامه آيين نامه داخلي خود را وضع
مي نمايد.
ط - هيات مديره مي تواند كميته هايي را كه مقتضي بداند تشكيل دهد. هيات
مديره مي تواند در روابط خود با ساير سازمانهاي اشخاصي را به نمايندگي خود
معين كند.
ي - هيات مديره هر سال گزارشي در خصوص امور موسسه و كليه طرحهايي كه از
طرف موسسه تصويب شده براي تقديم به كنفرانس عمومي تهيه مي نمايد.
همچنين هيات مديره گزارشهايي را كه موسسه موظف است يا ممكن است موظف گردد
كه به سازمان ملل يا هر سازمان ديگري كه كار آن مربوط به كار موسسه باشد
تسليم نمايد، براي تقديم به كنفرانس عمومي تهيه خواهد نمود. اين گونه
گزارشها و نيز گزارش سالانه لااقل يك ماه قبل از اجلاس كنفرانس عمومي عادي
به اعضا تسليم خواهد شد.
اصلاحيه ماده 6 اساسنامه موسسه بين المللي انرژي اتمي
(سپتامبر 1970)
الف - به جاي قسمتهاي (الف - 1) تا (الف - 3) متن زير نوشته شود:
اول - هيات مديره اي كه به علت انقضاي دوره بايد كنار رود براي عضويت در
هيات مديره نه نفر از اعضا را كه در تكنولوژي انرژي اتمي منجمله توليد
مواد خام از سايرين مجرب تر باشند تعيين مي كند. به علاوه هر يك از مناطقي
كه ذيلا ذكر مي شود براي عضويت در هيات مديره عضوي را كه در تكنولوژي انرژي
اتمي و منجمله توليد مواد خام مجرب تر باشد.
به شرط آن كه منطقه مزبور نماينده اي در ميان نه عضو مذكور در فوق نداشته
باشد معين مي نمايد.
1 - آمريكاي شمالي .
2 - آمريكاي لاتين .
3 - اروپاي غربي .
4 - اروپاي شرقي .
5 - آفريقا.
6 - خاورميانه و آسياي جنوبي .
7 - آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام .
8 - خاور دور.
دوم - كنفرانس عمومي براي عضويت در هيات مديره اعضاي زير را انتخاب
مي نمايد:
الف - بيست عضو با رعايت اين كه مناطق مصرحه در قسمت (الف - 1) اين ماده
بايد در شورا به طور منصفانه نمايندگي داشته باشد به قدري كه هيات مديره
همواره داراي پنج نماينده از منطقه آمريكاي لاتين و چهار نماينده از منطقه
اروپاي غربي و سه نماينده از منطقه اروپاي شرقي و چهار نماينده از منطقه
آفريقا و دو نماينده از منطقه خاورميانه و آسياي جنوبي و يك نماينده از
منطقه آسياي جنوب شرقي و اقيانوس آرام و يك نماينده از منطقه خاور دور
باشد. هيچ يك از اعضاي اين گروه نمي تواند بعد از انقضاي دوره خدمت به
نمايندگي در همان گروه انتخاب شود.
ب - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
خاورميانه و آسياي جنوبي .
آسياي جنوب شرقي .
اقيانوس آرام و خاور دو.
ج - يك عضو ديگر از ميان اعضا مناطق زير:
آفريقا
خاورميانه و آسياي جنوب شرقي .
آسياي جنوبي و اقيانوس آرام .
ب - در بند ب
1 - در جمله اول - به جاي قسمت (الف - 1) و (الف - 2) (قسمت الف - 1) قيد
شود.
2 - در جمله دوم - به جاي قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قيد شود.
ج - در بند ح - به جاي قسمتهاي (الف - 1) و (الف - 2) قسمت (الف - 1) قيد
شود.
در بند د - به جاي قسمت (الف - 3) قسمت (الف - 2) قيد شود و جمله دوم حذف
گردد.
اصلاحيه فوق منضم به قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه موسسه بين المللي انرژي
اتمي مي باشد.
رييس مجلس سنا جعفر شريف امامي


ماده هفتم - در کارمندان
الف) يک مديرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد اين مدير کل را هيات مديره با تصويب کنفرانس عمومی برای مدت چهار سال تعيين می کند مديرکل عالی ترين مامور اداری موسسه می باشد.
ب) مديرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظيفه از طرف کارمندان می باشد و تحت اختيار و نظارت هيات مديره قرار دارد. مديرکل وظايف خود را طبق مقرراتی انجام خواهد داد که از طرف هيات مديره وضع شده باشد.
پ) هيات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمی و فنی و ساير افراد ذيصلاحيتی را که برای انجام مقاصد و وظايف موسسه لازم باشد نيز شامل خواهد بود موسسه اين اصل را رعايت خواهد نمود که تعداد کارمندان دائمی آن به حداقل باشد.
ت) در انتخاب و استخدام و تعيين کيفيت کار بدين نکته توجه اساسی معطوف خواهد شد که کارمندانی واجد بالاترين ميزان کاردانی و صلاحيت فنی و فضائل اخلاقی برگزيده و تعيين شوند. به شرط رعايت اصل مذکور در فوق به تشريک مساعی اعضای موسسه و اهميت استخدام به طريقی که از لحاظ جغرافيايی مظهر وسيع ترين منطقه ممکنه باشد نيز توجه لازم مبذول خواهد گشت.
|ترتيب و شرايط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتی خواهد بود که هيات مديره بنا بر مفاد اين اساسنامه و همچنين با رعايت قواعد عمومی که بنا بر توصيه هيات از طرف کنفرانس عمومی تصويب شده باشد وضع نمايد.
ج) مديرکل و کارمندان در انجام وظايف خود از هيچ مقامی غير از موسسه نه کسب تکليف و نه قبول دستور خواهند کرد و از هر اقدامی که ممکن است در وضع آنان به عنوان يک کارمند موسسه موثر باشد خودداری خواهند کرد و نظر به مسووليتهايی که در قبال موسسه دارند هيچ سر صنعتی يا اطلاعات محرمانه ديگری که در نتيجه انجام وظايف رسمی موسسه بر آنان مکشوف شده افشا نخواهند کرد. هر يک تعهد می کند که جنبه بين المللی وظايف مديرکل و کارمندان را محترم دارد و در صدد نباشد که آنان را در انجام وظايف خود تحت تاثير قرار دهد.
چ- اصطلاح کارمندان در اين ماده شامل مستحفظين نيز می گردد.


ماده هشتم - در تبادل اطلاعات
الف) هر يک از اعضا بايد اطلاعاتی را که به تشخيص خود برای موسسه مفيد می شناسد در اختيار آن بگذارد.
ب) هر يک از اعضا تمام اطلاعات علمی را که در نتيجه کمک موسسه طبق ماده 11 حاصل شده باشد در اختيار موسسه خواهد گذاشت.
پ) موسسه اطلاعاتی را که طبق بندهای الف و ب اين ماده تحصيل شده است جمع آوری می کند و به صورتی قابل استفاده در دسترس قرار می دهد.
موسسه جهت تشويق تبادل اطلاعات در خصوص اهميت انرژی اتمی و استفاده های غير نظامی از آن اقدامات مثبتی بعمل خواهد آورد و برای اين مقصود بين اعضا خود به عنوان يک رابط عمل خواهد کرد.


ماده نهم - در تدارک و تحويل مواد
الف- اعضا می توانند هر مقدار مواد شکافت پذير مخصوص را که مقتضی بدانند و تحت شرايطی که با موسسه مورد توافق قرار گرفته باشد در اختيار موسسه بگذارند موادی که تحت اختيار موسسه گذاشته می شود ممکن است بنا بصوابديد عضوی که آن را تدارک می کند به وسيله همان عضو و يا با موافقت موسسه در انبارهای موسسه نگاهداری شود.
ب- اعضا همچنين می توانند مواد اوليه ای را که درماده 20 تعريف شده و نيز مواد ديگری را در اختيار موسسه بگذارند ميزان اين گونه مواد را که موسسه طبق موافقتهای مقرر در ماده 13 قبول خواهد کرد هيات مديره تعيين خواهد نمود.
پ- هر عضوی ميزان و صورت و ترکيب مواد شکافت پذير مخصوص و مواد اوليه و ساير موادی را که حاضر است با متابعت از قوانين خود بلافاصله يا در طی مدت مقرره از طرف هيات مديره در اختيار موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانيد.
ت- هر عضوی بنا به تقاضای موسسه از موادی که در اختيار آن گذاشته است هر مقداری را که موسسه تعيين کند بلافاصله به عضو ديگر يا دسته ای از اعضا تحويل خواهد داد و نيز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا برای عمليات و تحقيقات علمی در تاسيسات موسسه ضروری باشد بلافاصله به خود موسسه تحويل خواهد نمود.
ث- ميزان و صورت و ترکيب موادی که به وسيله هر عضو در اختيار موسسه گذاشته شده می تواند در هر موقع با موافقت هيات مديره تغيير يابد.
ج- اطلاعات بدوی طبق بند پ اين ماده بايد طی سه ماه پس از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه برای عضو ذينفع داده شود. هرگاه هيات مديره تصميم مغايری اتخاذ نکرده باشد موادی که بدوا عرضه شده مربوط به يک دوره يک ساله خواهد بود که متعاقب سالی است که اين اساسنامه درباره عضو ذينفع اعتبار می يابد و همچنين هرگاه از طرف هيات مديره اقدام مغايری به عمل نيامده باشد اطلاعات بعدی که نبايد ديرتر از اولين روز ماه نوامبر هر سال تسليم شود مربوط به يک دوره يک ساله متعاقب تسليم اطلاع خواهد بود.
چ- از بابت موادی که يک عضو حاضر است در اختيار موسسه بگذارد موسسه محل و طريقه تحويل و برحسب اقتضاء صورت و ترکيب موادی که تحويل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعيين خواهد کرد- موسسه همچنين مقدار مواد تحويل شده را مميزی و ميزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانيد.
ح- موسسه مسئول انبار کردن و حفاظت موادی است که در تصرف دارد و بايد اطمينان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغييرات جوی ثانيا از نقل و انتقال ويا مصارف غير مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاری رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود. موسسه در مورد انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص بايد مراقبت نمايد که مواد مزبور از نظر جغرافيايی بقسمی توزيع گردد که مقادير زيادی از آن در يک کشور يا در يک منطقه جهان تمرکز نيابد.
خ- موسسه در سريعترين مدتی که عملا ميسر باشد از اقلام ذيل آنچه را که لازم بداند ايجاد و وضع خواهد کرد.
1- مراکز و تجهيزات و تاسيسات برای تحويل و انبار کردن و توزيع مواد.
2- وسايل مادی حفاظت.
3- مقررات کافی برای بهداشت يا جلوگيری از مخاطرات.
4- آزمايشگاههای مميزی برای تجزيه و بازرسی مواد دريافت شده.
5- منازل و اماکن اداری جهت کارمندانی که وجودشان برای انجام امور مذکور در فوق لازم است.
6- مواديکه طبق مفاد اين ماده تحويل شده است به تشخيص هيئت مديره و بنابر مقررات اين اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت- هيچيک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادی را که در اختيار موسسه ميگذارد عليحده نگاهداری شود و يا طرح بخصوصی را جهت مصرف مواد مزبور معين نمايد.


ماده دهم - در خدمات و تجهيزات و تأسيسات
اعضاء ميتواند خدمات و تجهيزات و تأسيساتی را که بتواند بانجام مقاصد و وظايف موسسه کمک کند در اختيار موسسه بگذارند.


ماده يازدهم - در طرحهای موسسه
الف - هر عضوی يا دسته ای از اعضاء موسسه که مايل باجرای طرحی مربوط بتحقيق درباره انرژی اتمی يا توسعه آن يا استفاده عملی از آن جهت مقاصد غيرنظامی باشد ميتواند کمک موسسه را در تأمين مواد شکاف پذير مخصوص و خدمات و تجهيزات و وسايل و تأسيسات لازم برای اين مقصود تقاضا کند. هر تقاضائی از اين قبيل بايد با توضيح مقصود و حدود طرح توأم باشد و اينگونه تقاضاها از طرف هيئت مديره بررسی خواهد شد.
ب- موسسه همچنين ميتواند بنا بتقاضای يک عضو و يا دسته ای از اعضاء در انعقاد قراردادهايی جهت تأمين اعتبارات مالی از طرف منابع خارجی برای اجرای چنين طرحهايی مساعدت نمايد و ضمن انجام چنين مساعدتی هيچگونه تضمين يا قبول مسئوليت مالی درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد شد.
پ- موسسه ميتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات لازم برای هر طرح را بتوسط يک يا چند عضو خود ترتيب بدهد و يا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو يا اعضائی که تقاضا کرده اند کلا يا جزئا بعهده بگيرد.
ت- موسسه ميتواند برای بررسی هر تقاضائی شخص يا اشخاص ذيصلاحيتی را بقلمرو آن عضو و يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند برای مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام اين امر موسسه با موفقت آن عضو يا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند ميتواند افرادی از کارمندان خود يا از اتباع ذيصلاحيت هر يک از اعضاء خود را مورد استفاده قرار دهد.
ث - هيئت مديره قبل از تصويب هر طرحی بنا بر مقررات اين ماده بمراتب ذيل توجه لازم خواهد کرد.
1- فايده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمی و فنی.
2- کفايت نقشه ها واعتبارات و کادر فنی باندازه ای که اجرای طرح را بصورت ثمربخشی تأمين سازد.
3- پيش بينی مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات بقسمی که برای تماس با مواد و نقل و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسيسات کافی باشد.
4- عدم توانايی آن عضو يا آن دسته از اعضاء تقاضا کننده جهت تأمين اعتبارات و مواد و تأسيسات و تجهيزات و خدمات لازم.
5- توزيع عادلانه مواد و منابع ديگری که در اختيار موسسه می باشد.
|6- احتياجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان.
7- مسائل مربوطه ديگر.
ج- پس از تصويب هر طرحی موسسه يا عضو يا دسته ای از اعضاء آن طرح را تسليم کرده است قراردادی منعقد خواهد ساخت و در اين قرارداد:
1- ميزان هر ماده شکاف پذير مخصوص و مواد ديگری که لازم است برای طرح تخصيص يابد پيش بينی خواهد شد.
2- انتقال مواد شکاف پذير مخصوص از محل حفاظت آن حين تنظيم قرارداد(اعم از اينکه تحت حفاظت موسسه يا عضوی باشدکه آنرا جهت استفاده در طرح های موسسه تدارک کرده) به عضو يا دسته ای که از اعضاء که طرح را تسليم نموده اند تحت کيفياتی که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمی بهداشتی وصحی را تأمين نموده باشد پيش بينی خواهد شد.
3- شرايط و کيفيات و از جمله قيمتی که طبق آن بايد مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيساتی از طرف خود موسسه فراهم گردد معين خواهد شد و در صورتيکه اينگونه مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات بايد توسط يکی از اعضاء تهيه شود شرايط و کيفيات آن بقسمی که بين آن عضو يا آن دسته از اعضاء تهيه کننده طرح و عضو تدارک کننده مقرر شد معين خواهد گشت.
4- ضمنا از عضو يا آن دسته از اعضاء که طرح را تسليم کرده است تعهد گرفته خواهد شد که اولا از کمک پيش بينی شده برای پيشرفت هيچ منظور نظامی استفاده نشود ثانيا با وجود تصميمات مربوطه مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدابير احتياطی مندرجه در ماده 12 خواهد بود.
5- برای حفظ حقوق و منافع موسسه و عضو يا اعضاء ذينفع در اختراعات يا اکتشافات يا حقوق انحصاری ناشی از طرح پيش بينی مقتضی خواهد شد.
6- برای فيصله اختلافات پيش بينی مقتضی خواهد شد.
7- هر پيش بينی ديگر مربوط بموضوع بعمل خواهد آمد.
چ- مقررات اين ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضای مواد و خدمات و تأسيسات و تجهيزات مربوط بطرحی که در حال اجرا ميباشد نيز ميگردد.


ماده دوازدهم- در تدابير احتياطی تضمينات
الف- در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه يا هر قراردادی که اصحاب ذينفع در آن از موسسه اجرای تدابير احتياطی را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئوليت های ذيل را تا حدی که مربوط بدان طرح يا قرارداد ميگردد دارا ميباشد.
1- رسيدگی بنقشه تجهيزات و تأسيسات مخصوص و از جمله راکتورهای هسته ای Nucleas و تصويب آن منحصرا از لحاظ حصول اطمينان براينکه نقشه مزبور موجب پيشرفت هيچ منظور نظامی نخواهد بود و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات منطبق ميباشد و تدابير احتياطی و تصميمات مقرر در اين ماده ميتواند بنحو موثری درباره آن اجرا شود.
2- تقاضای اجرای هرگونه مقررات بهداشتی و تدابير احتياطی که موسسه وضع نمايد.
3- تقاضای نگاهداری و تهيه فهرست روشنی از سابقه عمليات که بسهولت امکان احتساب بمواد اوليه يا مواد شکافت پذير مخصوص که جهت طرح يا قرارداد استعمال يا توليد شده کمک کند.
4- مطالبه و دريافت گزارش هائی درباره پيشرفت عمليات.
5- تصويب طرق اجرای عمليات شيميايی روی مواد قابل تشعشع صرفا(از لحاظ حصول اطمينان اينکه اين عمليات شيميايی باستفاده مواد در مقاصد نظامی منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگيری از مخاطرات منطبق خواهد بود و نيز تقاضای اينکه مواد شکاف پذير مخصوصی که بصورت يک محصول فرعی جمع آوری يا توليد ميشود در مقاصد غيرنظامی و تحت تضمينات مداوم موسسه برای تحقيقات علمی يا راکتور يا اعم از موجود يا آنچه در دست ساختمان است و از طرف عضو يا اعضاء ذيعلاقه مشخص خواهد شد مورد استفاده قرار گيرد و نيز تقاضای اينکه هرگونه مازاد مواد شکاف پذير مخصوص که بصورت يک محصول فرعی از آنچه برای عمليات مذکور در فوق لازم است جمع آوری يا توليد ميشود بمنظور جلوگيری از ذخيره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود مشروط براينکه اين مواد شکاف پذير مخصوص که بدين نحو نزد موسسه بامانت سپرده می شود بنا بتقاضای عضو يا اعضاء ذينفع بلافاصله بآن عضو يا آن اعضا که ذينفع هستند مسترد گردد تا تحت شرايط مذکوره در فوق بمصرف برسانند.
6- بازرسانی که از طرف موسسه پس از مشورت با دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک معين خواهد شد. بقلمرو آن دولت يا آن دولتها اعزام دارد و اين بازرسان عنداللزوم برای احتساب مواد اوليه و مواد شکافت پذير مخصوص تدارک شده و محصولات بدست آمده از مواد شکافت پذير مخصوص و تشخيص ايفاء تعهدات مربوط به عدم استفاده برای پيشرفت منظور نظامی مندرج در قسمت ج -4 ماده 11 و مقررات بهداشتی و تدابير احتياطی مندرج در قسمت الف - 2 اين ماده و نيز ساير کيفيات مصرحه در قرار بين موسسه و دولت يا دولتهای ذينفع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصی که باقتضای سمت خود با مواد و تجهيزات و تأسيساتی سروکار دارد که طبق مقررات اين اساسنامه بايد حفاظت شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معين شده از طرف موسسه در صورت تقاضای دولت ذينفع با نمايندگانی از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براينکه در اجرای وظائف اين بازرسان از اين جهت تأخير و يا از جهت ديگر ممانعتی حاصل نشود.
7- در صورتيکه تعهدات و مقررات از طرف دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک مراعات نشود و يا ناقص باشد و اقدامات اصلاحی نيز در مدت معقولی بعمل نيايد کمک موسسه را معلق کند يا خاتمه دهد و مواد و تجهيزاتی که از طرف موسسه يا يک عضو آن جهت اجرای طرح تدارک شده مسترد دارد.
ب- يک هيئت بازرسی برحسب احتياج تشکيل دهد و اين هيئت بازرسی مسئول است کليه عملياتی که مستقيما بوسيله موسسه اداره می شود بازرسی و اطمينان حاصل کند که موسسه آن اقدامات بهداشتی و تدابير احتياطی که اجرای آنرا در طرح هائی که منوط بتصويب يا تحت سرپرستی و نظارت موسسه ميباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نيز اطمينان حاصل کند که اقدامات کافی بعمل آمده تا مواد اوليه يا مواد شکاف پذير مخصوصی که در حفاظت موسسه ميباشد و يا در عمليات خود موسسه استعمال گشته و يا توليد شده است برای پيشرفت هيچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگيرد. موسسه برای جبران هر عدم مطابقت يا هر منقصتی اقدامات کافی بعمل خواهد آورد.
پ- هيئت بازرسی همچنين مسئوليت دارد که حساب مندرج در قسمت الف 6- اين ماده را بخواهد و مميزی کند و اطمينان حاصل نمايد که تعهد مصرح در قسمت ج - 4 ماده 11 و مقررات مصرحه در قسمت الف -2 اين ماده و نيز ساير کيفيات هر طرح بقسمی که در قرارداد بين موسسه و دولت يا دولتهای ذينفع تصريح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخلف از شرطی را به مدير کل گزارش ميدهند و مشاراليه گزارش مزبور را به هيئت مديره تسليم می کند و هيئت مديره به دولت يا دولتهای دريافت کننده کمک ديگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که فورا هر تخلفی که هيئت بازرسی وقوع آنرا تشخيص داد جبران کنند هيئت مديره اين تخلف را به کليه اعضاء شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتيکه از طرف دولت يا دولت های ذينفع در مدت معقولی اقدامات اصلاحی بنحو اتم بعمل نيايد هيئت می تواند يکی از تصميمات يک و يا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
1- تقليل يا تعليق کمکی که از طرف موسسه يا يکی از اعضاء فراهم گشته.
2- تقاضای اعاده مواد و تجهيزاتی که در اختيار يک عضو يا دسته ای از اعضاء گذاشته شده است. همچنين موسسه می تواند طبق ماده 19 استفاد ه از امتيازات و حقوق ناشيه از عضويت را درباره عضو متخلف معلق سازد.


ماده سيزدهم - در تأديه مطالبات اعضاء
جز در موارديکه بين هيئت مديره و عضوی که برای موسسه مواد خدمات و تجهيزات و تأسيسات تدارک می کند بصورت ديگری توافق شده باشد هيئت مديره با عضو تدارک کننده قراردادی جهت ترتيب تأديه بهای اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد.


ماده چهاردهم - در مقررات مالی
الف- هيئت مديره بودجه ساليانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کنفرانس عمومی تسليم خواهد نمود و مدير کل برای تسهيل کار هيئت طرح بودجه را بدوا تهيه مينمايد و اگر کنفرانس عمومی برآورد مزبور را تصويب نکند آنرا با توصيه هائی به هيئت مديره بازميگرداند و در آنصورت هيئت برآورد جديدی برای تصويب به کنفرانس عمومی تسليم خواهد نمود.
ب- مخارج موسسه در اقلام زير طبقه بندی ميشود:
1- مخارج اداری که عبارتند از:
اولا- مخارج کارمندان موسسه باستثنای مخارج کارمندانی که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهيزات و تأسيسات مصرحه در قسمت ب 2 که ذيلا ذکر ميشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجی که جهت تهيه طرحهای موسسه و توزيع اطلاعات لازم است.
ثانيا مخارج اجرای تدابير احتياطی و تضمينات مصرحه در ماده 12 د ر مورد طرحهای موسسه يا تضمينات قسمت الف - 5 ماده 3 در مورد هر قرارداد و يا چند جانبه و نيز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکاف پذير مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداری مصرحه در بند ث اين ماده.
2- مخارجی که در قسمت ب 1 اين ماده پيش بينی نشده و بمواد و لوازم و تأسيسات و تجهيزاتی ارتباط دارد که بوسيله موسسه جهت انجام وظايف مجاز آن تحصيل و يا ايجاد شده باشد و همچنين قيمت مواد و خدمت و تجهيزات و تأسيساتی که از طرف موسسه و بموجب قراردادها برای يک يا چند عضو تدارک شده است.
پ- هيئت مديره ضمن تعيين مخارج مصرحه در قسمت ثانوی بند ب 1 مذکور در فوق وجوهی را که طبق قراردادهای دو يا چند جانبه با موسسه از بابت اجرای تضمينات قابل استرداد باشد کسر خواهد کرد.
ت- هيئت مديره مخارج مصرحه در قسمت ب 1 مذکور در فوق را بنا به نسبتی که بايد از طرف کنفرانس عمومی تعيين شود تقسيم خواهد کرد و کنفرانس عمومی در تعيين اين نسبت از اصول متخذه از طرف ملل متحد برای پرداخت سهميه دول عضو در بودجه عمومی سازمان ملل پيروی خواهد نمود.
ث- هيئت مديره متناوبا تعرفه ای برای مخارج و از جمله تعرفه واحدی برای اجرت انبارداری و نقل و انتقال مواد خدمات و تجهيزات و تأسيساتی که بوسيله موسسه جهت اعضاء تدارک ميشود تعيين خواهد کرد. تعرفه مزبور بقسمی تنظيم خواهد شد که عايدات کافی جهت مقابله يا مخارج و قيمت های مصرحه در قسمت ب - 2 مذکور در فوق پس از وضع هدايای داوطلبانه ای که هيئت مديره ميتواند طبق بند ج باين منظور تخصيص دهد تأمين نمايد.
وجوهی که بوسيله اين تعرفه عايد ميشود در اعتبار جداگانه ای نگاهداری خواهد شد تا بابت مواد و خدمات و تجهيزات و تاسيساتی که بوسيله اعضاء تدارک شده به آنها تأديه گردد و يا به مصرف ساير مخارج مصرحه در قسمت ب 2 مذکور در فوق که ممکن است بوسيله خود موسسه ايجاد گردد رسانيده بشود.
ج- هر نوع مازادی که عوايد مصرحه در بند ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کليه وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا شود در يک اعتبار عمومی نگاهداری خواهد شد و طبق نظر هيئت مديره با تصويب کنفرانس عمومی بمصرف خواهد رسيد.
چ- بشرط رعايت قواعد و حدودی که از طرف کنفرانس عمومی بتصويب رسيده باشد هيئت مديره اختيار خواهد داشت که هم بنمايندگی از طرف موسسه باستقراض مبادرت ورزد بدون اينکه هيچگونه مسئوليتی از بابت قروض که با استفاده از اين اختيار بوجود آمده براعضاء موسسه تحميل گردد و هم وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا ميشود قبول نمايد.
ح- تصميمات کنفرانس عمومی در خصوص مسائل مالی و نيز تصميمات هيئت مديره درباره ميزان بودجه موسسه به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.


ماده پانزدهم - در امتيازات و مصونيتها
الف - موسسه در قلمرو هر يک از اعضاء خود از شخصيت حقوقی و امتيازات و مصونيت هائی که برای انجام وظايف آن لازم باشد برخوردار خواهد شد.
ب- نمايندگان اعضاء و همچنين اعضاء علی البدل و مشاورين آنان و کسانيکه به عضويت هيئت مديره منصوب ميشوند و اعضاء علی البدل و مشاورين آنان و مدير کل و کارمندان موسسه از امتيازات و مصونيتهايی بهره مند خواهند بود که برای آزادی آنان در عمل جهت انجام وظائف مربوط موسسه لازم باشد.
پ- شخصيت حقوقی و امتيازات و مصونيتهائی که در اين ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد يا قراردادهای جداگانه ای که در انعقاد آن مدير کل بنمايندگی از موسسه و طبق تعليمات هيئت مديره اقدام خواهد کرد بين موسسه و اعضاء تعيين خواهد شد.


ماده شانزدهم - در رابطه با ساير سازمانها
الف - هيئت مديره با تصويب کنفرانس عمومی مجاز است برای ايجاد رابطه مقتضی بين موسسه و سازمان ملل متحد يا هر سازمان ديگری که کار آن بکار موسسه مربوط باشد موافقتنامه يا موافقتنامه هايی که رابطه بين موسسه و سازمان ملل را برقرار ميسازد متضمن نکات ذيل خواهد بود:
1- اينکه از طرف موسسه گزارشهای مندرجه در قسمتهای ب -4 و ب 5 ماده 3 بسازمان تسليم شود.
2- اين که موسسه قطعنامه های مربوط بموسسه را که در مجمع عمومی يا يکی از شوراهای آن بتصويب رسيد مورد مطالعه قرار دهد و در صورتی که تقاضا شده باشد در باره اقدامی که طبق مفاد اين اساسنامه در نتيجه مطالعه قطعنامه از طرف موسسه يا اعضای آن بعمل آمده گزارشی به مقام صالح سازمان ملل تسليم نمايد.


ماده هفدهم - در رفع اختلافات
الف - هر مسئله يا اختلافی در باب تفسير يا اجرای اين اساسنامه که با مذاکره فيصله نيافته باشد طبق اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری به آن ديوان ارجاع خواهد شد مگر اينکه طرفين ذينفع برای رفع اختلاف بطريق ديگری توافق کنند.
ب - کنفرانس عمومی و هيئت مديره هر يک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ديوان بين المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسئله حقوقی که در حدود فعاليت موسسه پيش آيد نظر مشورتی ابراز نمايد.


ماده هيجدهم - در اصلاحات و کناره گيری
الف - هر يک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در اين اساسنامه پيشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پيشنهاد شده از طرف مدير کل تهيه و لااقل نود روز قبل از تاريخ رسيدگی کنفرانس عمومی پيشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمين اجلاس کنفرانس عمومی ساليانه بعد از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه موضوع تجديد نظر عمومی در مقررات اين اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسيه گذاشته خواهد شد و در صورت تصويب اکثريت اعضاء حاضر و رأی دهنده اين تجديد نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پيشنهادهای مربوط به مسئله تجديد نظر عمومی در اين اساسنامه ميتواند طبق همين رويه برای اتخاذ تصميم به کنفرانس عمومی تقديم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور ميگردد که:
1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هيئت مديره در مورد هر اصلاح پيشنهاد شده تقديم گشته آنرا با اکثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصويب کرده باشد.
2- دو ثلث از اعضاء با رعايت مقررات قانون اساسی خود آنرا پذيرفته باشد قبول اصلاحات از طرف هر عضو يا تسليم سند قبول به دولتی که طبق بند پ از ماده 21 امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گرفت.
ت- هر عضوی می تواند پس از انقضای مدت پنج سال از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه در هر موقع که مايل به قبول اصلاحی در اين اساسنامه باشد پس از اعلام کتبی به دولتی که طبق بند پ از ماده 21امانت دار اسناد است از عضويت موسسه کناره گيری کند و دولت امانت دار اسناد بلافاصله اين کناره گيری را به اطلاع هيئت مديره و کليه اعضاء خواهد رسانيد.
ث- کناره گيری يک عضو از موسسه درالزامات ناشی از قراردادی که طبق ماده 11 بعهده آن عضو می باشد يا در تعهداتی که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گيری بعهده دارد تأثيری نخواهد داشت.


ماده نوزدهم - در تعليق امتيازات
الف - هر عضوی که در پرداخت سهميه مالی خود به موسسه تأخير کند و مبلغی که تأديه آن تأخير شده مساوی يا زيادتر از مبلغی باشد که عضو مزبور ملزم بتأديه آن در دو سال اخير بوده است حق رأی در موسسه نخواهد داشت معذالک در صورتی که کنفرانس عمومی تشخيص دهد که تأخير تأديه در اثر کيفياتی مافوق قدرت عضو مزبور بوده ميتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی بدهد.
ب- هرگاه عضوی در نقض مقررات اين اساسنامه يا هر قراردادی که طبق مقررات اين اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کنفرانس عمومی ميتواند بنابر توصيه هيئت مديره به اکثريت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده امتيازات و حقوق عضويت آن عضو را معلق سازد.


ماده بيستم - در تعاريف
در اين اساسنامه:
1- منظور از اصطلاح(ماده شکاف پذير مخصوص) پلوتونيوم 239 و اورانيوم غنی شده يا چند ايزوتوپ 235و233 و هر محصولی که محتوی يک يا چند قلم از ايزوتوپهای مذکور در فوق و همچنين هرماده شکاف پذير ديگر که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد کرد ميباشد ولی اصطلاح ماده شکاف پذير مخصوص شامل مواد اوليه نيست.
2- منظور از تعريف اورانيوم غنی شده با ايزوتوپ 235 و 233 اورانيومی است که محتوی ايزوتوپ 235و233 يا هردو بمقداری باشد که نسبت بين مجموع اين دو ايزوتوپ با ايزوتوپ 238 بيشتر از نسبت ايزوتوپ 235 و ايزوتوپ 238 که در طبيعت بدست می آيد باشد.
3- منظور از اصطلاح "مواد اوليه" اورانيومی است محتوی مخلوطی از ايزوتوپها بنسبتی که در طبيعت يافت ميشود و يا اورانيومی که مقدار ايزوتوپ 235 آن کمتر از ميزان طبيعی باشد توريوم Thorium و نيز تمام مواد مذکور در فوق بشکل فلز يا آلياژ يا ترکيبات شيميايی مواد پرعيار شده و هر نوع ماده ديگر که يک يا چند قلم از مواد فوق را با عياری که هيئت مديره به مرور تعيين خواهد نمود دارا باشد و همچنين هر ماده ديگری که هيئت مديره بمرور تعيين خواهد کرد.


ماده بيست و يکم - در امضاء و قبول و اعتبار يافتن اساسنامه
الف- از تاريخ 26 اکتبر 1956 امضای اين اساسنامه از طرف دول عضو سازمان ملل متحد يا دول عضو هر يک از موسسات تخصصی آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طرف دول مزبور ميسر می باشد.
ب- دول امضاء کننده با تسليم اسناد تصويب جزء اصحاب اين اساسنامه خواهند شد.
پ- اسناد تصويب از طرف دول امضاء کننده و اسناد الحاقی دولت هايی که عضويت آنها طبق بند ب از ماده 4 اين اساسنامه بتصويب رسيده نزد دولت ايالات متحده آمريکا که بدينوسيله بعنوان دولت امانت دار معين شده گذارده خواهد شد.
ت- تصويب يا قبولی اين اساسنامه از طرف هر دولت طبق مقررات قانون اساسی آن دولت صورت خواهد گرفت.
ث- اين اساسنامه باستثنای ضميمه آن بمحض تسليم اسناد تصويب يا قبول از طرف 18 دولت طبق بند ب - اين ماده اعتبار خواهد يافت مشروط بر اينکه لااقل سه دولت از دولت های کانادا و ايالات متحده آمريکا، فرانسه، دولت متحده بريتانيای کبير و ايرلند شمالی و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بين 18 دولت مزبور باشد اسناد تصويب يا قبولی که بعدا تسليم شود از تاريخ وصول اعتبار خواهد يافت.
ج- دولت امانت دار کليه دول امضاء کننده را به فوريت از تاريخ تسليم هر سند تصويب و نيز از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاريخ عضويت دولی که بعدا عضويت يابند باستحضار کليه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانيد.
چ- ضميمه اين اساسنامه از نخستين روزی که برای امضاء اساسنامه معين شده اعتبار خواهد يافت.


ماده بيست و دوم - در ثبت در سازمان ملل
الف- اين اساسنامه بوسيله دولت امانت دار طبق ماده 152 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ب - قراردادهای منعقده بين موسسه و يا يک يا چند عضو آن يا قراردادهای بين موسسه و يک يا چند سازمان ديگر و نيز قراردادهای بين اعضاء که منوط بتصويب موسسه می باشد در نزد موسسه به ثبت خواهد رسيد درصورتيکه ماده 102 منشور ملل متحد ثبت اينگونه قراردادها را الزام کرده باشد موسسه آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانيد.


ماده بيست و سوم - در متون معتبر و رونوشتهای مصدق
اين اساسنامه که بزبانهای چينی و انگليسی و فرانسوی و روسی و اسپانيائی تنظيم شده و هر متن آن علی السويه معتبر می باشد در بايگانی دولت امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهای مصدقی از آن بوسيله دولت امانت دار به دولتهای کشورهای امضاء کننده و نيز به دولتهای کشورهائی که طبق بند ب از ماده 4 به عضويت پذيرفته شده اند تسليم خواهد شد.
با توجه بمراتب مذکور در فوق امضاء کننده گان ذيل که دارای اختيارات لازم هستند اين اساسنامه را امضاء ميکنند اين اقدام در بيست و ششمين روز اکتبر سال 1956 در مقر سازمان ملل انجام پذيرفت.
ضميمه شماره يک - در کميسيون مقدماتی
الف - در نخستين روزيکه اين اساسنامه برای امضاء آماده ميشود يک کميسيون مقدماتی بوجود خواهد آمد و اين کميسيون مرکب خواهد بود از يک نماينده از هر يک از کشورهای استراليا- بلژيک - برزيل - کانادا- چکوسلواکی - فرانسه- هند- پرتقال- اتحاديه آفريقای جنوبی- اتحاد جماهير شوروری سوسياليستی - کشورهای متحده بريتانيای کبير و ايرلند شمالی و ايالات متحده آمريکا بعلاوه يک نماينده از هر يک از شش کشور ديگری که بايد کنفرانس بين المللی تنظيم اساسنامه موسسه بين المللی انرژی اتمی انتخاب نمايد اين کميسيون مقدماتی تا اعتبار يافتن اين اساسنامه و سپس تا زمانی که طبق ماده 4 کنفرانس عمومی تشکيل نشده و هيئت مديره انتخاب نگشته است ادامه خواهد يافت.
ب- مخارج اين کميسيون مقدماتی ممکن است با وامی که از طرف سازمان ملل متحد داده ميشود تأمين گردد و کميسيون مقدماتی با مقامات صالحه سازمان ملل برای اين منظور ترتيبات لازم و از جمله ترتيب تأديه اين وام را از طرف موسسه خواهند داد و هرگاه اين اعتبارات کافی نباشد کميسيون مقدماتی ميتواند مساعده هائی از دولتها دريافت کند و اين مساعده ها را ميتوان از بابت سهميه ای که دولتهای ذينفع بايد به موسسه تأديه کنند کسر نمود.
کميسيون مقدماتی:
1- متصديان امور خود را انتخاب و آئين نامه داخلی خود را تنظيم می نمايد. بنا به ضرورت تشکيل جلسه ميدهد و محل اجلاسات خود را معين ميکند و کميته هائی را که لازم تشخيص دهد بوجود ميآورد.
2- يک دبير مأمور اجرا و کارمندان لازم را منصوب خواهد کرد و حدود اختيارات و وظائف آنان را معين خواهد نمود.
3- ترتيب اجلاس نخستين کنفرانس عمومی را که از جمله شامل تهيه دستور موقتی و طرح آئين نامه داخلی ميباشد خواهد داد اين اجلاس بايد هر چه زودتر پس از اعتبار يافتن اين اساسنامه بعمل آيد.
4- اعضاء نخستين هيئت مديره را طبق قسمت های الف 1- و الف 2- و بند ب از ماده 4 تعيين ميکند.
5- در موضوعات مربوط به موسسه که محتاج به بذل توجه فوری ميباشد و از جمله:
الف - امور مالی موسسه.
ب- برنامه ها و بودجه نخستين سال موسسه.
پ- مسائل فنی مربوط به طرح عمليات آينده موسسه.
ت- تشکيل هيئت کارمندان دائمی موسسه.
ث- مقر دائمی موسسه مطالعه و گزارشها و توصيه هائی برای نخستين جلسه کنفرانس عمومی و هيئت مديره تهيه خواهد کرد.
6- درباره شرايط قرارداد مربوط به مقر موسسه و نيز درباره تعيين وضع حقوقی موسسه و حقوق و تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصيه هائی به نخستين جلسه هيئت مديره تسليم خواهد نمود.
الف- طبق ماده 16 اين اساسنامه مذاکرات را بمنظور تهيه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد اين طرح قرارداد بايد به نخستين اجلاس کنفرانس عمومی و نيز به نخستين جلسه هيئت مديره تقديم شود.
ب- بطوريکه در ماده 16 اين اساسنامه پيش بينی شده است در باب روابط موسسه با ساير سازمانهای بين المللی به نخستين جلسه کنفرانس عمومی و هيئت مديره توصيه هائی تقديم خواهد کرد.

متن اساسنامه که مشتمل بر 23 ماده و يک ضميمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه 1337 به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

 

 

 

........................................................................................


 

111432969

وضعيت در ياهو مسنجر