حقوق اساسی و مدنی

قانون اساسی 
قانون مدنی  قسمت اول تا ماده 824   -   قسمت دوم تا پایان قانون
قانون مدنی با موارد تکمیلی تهیه شده توسط معاونت حقوقی :
جلد اول تا ماده 957     جلد دوم 958 تا 1256    جلد سوم از 1257 تا آخر
 
 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با آخرین اصلاحات و آئینامه اجرائی آن
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
قانون مسئوليت مدنی
قانون امور حسبی و آئین نامه های مربوطه
قانون دیوان عدالت اداری
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی
قانون شورای حل اختلاف مصوب 87
آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف 16/ 1/ 1388
قانون اجرای احکام مدنی
قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالی و آئیننامه اجرائی آن
قانون تملك آپارتمانها با آخرین اصلاحات 
قانون تنظيم خانواده و جمعيت
قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون ثبت احوال
قوانين و مقررات مرتبط با روابط موجر و مستاجر
آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363ـ
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  با اصلاحات و الحاقات بعدی تا 1386
آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي -مصوب 1378 با آخرین اصلاحات
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
 
 
اختراعات ، انتشارات و آثار هنری
قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتی
قانون مطبوعات
قانون اصلاح قانون مطبوعاتمصوب 1379
 
قانون هيات منصفه مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي
 

 

Google Groups عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com