صفحه اصلي

 

 

    ميزان جرائم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده هاي کل کشور

شروع زمان اجرا 1/4/83

 

رديف

شرح تخلفات

ميزان جريمه ( ريال)

شهرهاي بزرگ و  جاده ها

ساير شهرها

1

عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين از طول خيابان هائيکه داراي پياده رو است

10000

10000

2

دست گرفتن دوچرخه سوار و اسکيت سوار و اسکوتر و نظاير آن بوسيله نقليه در حال حرکت

10000

10000

3

يدک کشي يا حمل بار بوسيله دوچرخه و دوچرخه موتوردار

10000

10000

4

بکار انداختن چرخهاي بلبرينگي و فلزي در راهها

10000

10000

5

دو ترک سواري با دوچرخه پائي

10000

10000

6

راندن موتورسيکلت و دوچرخه و دوچرخه موتوردار در مواقع لغزنده بودن جاده و خيابان

10000

10000

7

حمل بارو اشياء طويل توسط دوچرخه پائي و موتور سيکلت

10000

10000

8

نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ يا ترمز يا چراغ جلو يا عقب دوچرخه پائي و دوچرخه موتوردار

10000

10000

9

سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلي جلو اتومبيل

10000

10000

10

راندن دوچرخه موتور دار در پياده رو

10000

10000

11

راندن دوچرخه پائي, اسکيت و اسکوتر و نظاير آن در وسط خيابان و جاده

10000

10000

12

سوار کردن هر مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربري در مبدا

10000

------

13

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاکسيهاي تلفني يا شرکتهاي تاکسيراني دربست

10000

10000

14

سوار کردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز در وسايل نقليه شخصي

10000

10000

15

عدم توجه به اخطار و تذکر پليس راهنما

10000

10000

16

بازگذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه درحال حرکت يا نصب پرده يا کرکره و يا هرچيز ديگري که مانع ديد عقب وسيله نقليه شود

10000

10000

17

راندن دوچرخه پائي در حال رها کردن فرمان

10000

10000

18

سوار کردن هر نفر مسافر با سرنشين اضافي در تاکسي هاي شهري و بين شهري

10000

10000

19

استنکاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسائط نقليه همگاني

40000

20000

20

آويزان شدن از وسيله در حال حرکت

40000

40000

21

عبور وسائل نقليه کندرو از محلهاي غير مجاز

40000

40000

22

نشاندن مسافر در طرف راست يا چپ راننده اتوبوس

40000

40000

23

سوار شدن به وسيله نقليه و پياده شدن از آن در حال حرکت ( در اتوبوسها کمک راننده و در ساير وسائل نقليه مرتکب مسئول است)

40000

40000

24

سوار کردن سرنشين يا مسافر در سمت چپ يا راست راننده در وسايل نقليه موتوري که فرمان آنها به ترتيب در سمت چپ يا راست قرار دارد.

40000

40000

25

حمل اشياء بنحوي که قسمتي از آن از عرض وسيله نقليه خارج شود.

40000

40000

26

راندن موتورسيکلت و دوچرخه موتوردار در حال رها کردن فرمان

40000

40000

27

حمل سرنشين با موتورسيکلت بيش از ظرفيت مجاز

40000

40000

28

نداشتن شماره جلو

40000

40000

29

خروج غير مجاز تاکسي از محدوده تعيين شده

40000

40000

30

پارک کردن تاکسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاکسي

40000

40000

31

استفاده غلط از چراغ راهنماي وسيله نقليه

40000

40000

32

تعمير وسائل نقليه در معابر عمومي

40000

40000

33

عدم استفاده از کلاه ايمني توسط راکب و سرنشين موتورسيکلت در حين رانندگي

40000

30000

34

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم

40000

30000

35

باز کردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط از طرف سرنشين يا راننده در حال حرکت و حين توقف

40000

30000

36

بازگذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو

40000

20000

37

عدم رعايت مقررات چراغهاي راهنمائي چشمک زن در راهها

40000

30000

38

حرکت با نور بالا در مواقعي که بايد از نور پائين استفاده شود

40000

20000

39

در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي

40000

40000

40

همراه نداشتن پروانه تاکسيراني

40000

40000

41

راندن وسايل نقليه غيرموتوري ويژه حمل بار در پياده رو خيابانها

40000

20000

42

حرکت دادن غير مجاز يا رها نمودن دامها و احشام و پرندگان در راهها

40000

20000

43

عدم استفاده از کمربند ايمني توسط سرنشينان رديف جلو در حين رانندگي

40000

40000

44

حرکت نکردن در داخل حد فاصل دو خط, در معابر خط کشي شده

40000

40000

45

توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حرکت وسايل نقليه ديگر

40000

40000

46

عبور يا توقف در معابري که از طرف راهنمائي و رانندگي در ساعت معين ممنوع اعلام مي شود.

40000

40000

47

ريزش روغن, بنزين, نفت گاز( گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب کننده ديگر در سطح راهها

40000

20000

48

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

40000

---

49

عدم رعايت مقررات ويژه عبور ماشين آلات کشاورزي و راهسازي در راهها

40000

40000

50

عدم استفاده از علائم بازتاب که نشان دهنده طول وسايل نقليه باربري است

40000

---

51

توقف و سد معبر در سطوحي که بصورت شطرنجي رنگ آميزي شده است

40000

---

52

حمل مسافر توسط ماشين آلات کشاورزي

70000

70000

53

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد

70000

40000

54

خودداري از کناربردن وسيله نقليه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در وسط سواره رو متوقف شده است

70000

40000

55

عدم رعايت فاصله کافي قبل و بعد از سبقت

70000

40000

56

يدک کشي وسيله نقليه برخلاف مقررات و بدون رعايت احتياط

70000

40000

57

استفاده غير مجاز از وسايل اخباري ويژه وسايل نقليه امدادي از قبيل چراغ گردان, آژير و نظاير آن

70000

70000

58

حرکت به موازات هم در راههائي که عرض آنها گنجايش بيش از دو اتومبيل را ندارد و حرکت طولاني اتومبيل به موازات اتومبيل ديگري که در سمت راست آن حرکت مي کند.

70000

40000

59

نداشتن دفترچه کار يا برگ فعاليت راننده وسيله نقيه ترابري جاده اي

70000

---

60

توقف در محل ممنوع ( پارک ممنوع )

70000

40000

61

راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت

70000

40000

62

استفاده از نورافکن, چراغهاي الوان و اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمزدر جلو وسيله نقليه

70000

40000

63

نداشتن عاج در سطح اتکاء لاستيک چرخ و همچنين استفاده از لاستيکهاي فرسوده و غير قابل اطمينان براي سواريها و وانت ها

70000

40000

64

عدم رعايت مقررات در گردش ها

70000

40000

65

سوار کردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب و يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه

70000

40000

66

نصب هر نوع علائم و پلاکهاي متفرقه و همچنين الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه بدون داشتن مجوز از مبادي ذيربط

70000

40000

67

پخش صدا از بلندگوي منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط

70000

40000

68

استفاده از لاستيک ميخدار در مواقع غير ضروري

70000

70000

69

نداشتن شماره عقب و يا خوانا نبودن آن

70000

70000

70

عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين و پليس مدرسه

70000

40000

71

حرکت کمتر از سرعت مقرر در معابري که حداقل سرعت براي آن تعيين شده در صورت نبودن مانع به نحوي که موجب کندي عبور و مرور شود.

70000

40000

72

سبقت اتوبوس و کاميون در داخل شهر

70000

40000

73

توقف با موتور روشن بدون حضور راننده

70000

70000

74

توقف اتوبوس و ميني بوس در خارج از ايستگاههاي تعيين شده

70000

40000

75

پارک کردن وسايل نقليه غير مجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار

70000

40000

76

تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده در سواره رو

70000

40000

77

استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه آن در حين رانندگي

70000

70000

78

خوردن, آشاميدن و استعمال دخانيات و پرتاب و يا ريختن ضايعات, اشياء , آب دهان و بيني در هنگام رانندگي

70000

40000

79

عبور کاميون و اتوبوس در خطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها

70000

---

80

سوار کردن مسافر روي بار در راهها

70000

---

81

پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب بوسيله پارچه, ورق آلومينيومي, رنگ و يا هر شيئي ديگر که باعث کاهش و تغيير و يا شدت نور مي شود.

70000

40000

82

نداشتن برگ معاينه فني وسيله نقليه

70000

40000

83

قصور در بکاربردن وسايل اخباري از قبيل مثلث شبرنگ يا چراغ چشمک زن حسب مورد در جلو و عقب وسيله نقليه متوقف در روي راهها

70000

40000

84

همراه نداشتن گواهينامه رانندگي يا کارت شناسائي خودرو و يا بيمه نامه شخص ثالث

70000

40000

85

نداشتن کارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسايل نقليه عمومي

70000

---

86

نداشتن برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي در صورت وجود شرکت حمل و نقل مسافربري در مبدا

70000

---

87

عدم استفاده و يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنما در گردش به چپ يا به راست يا هنگام توقف در شهر

130000

40000

88

توقف در محل ايستادن ممنوع ( مطلقا ممنوع )

130000

40000

89

توقف دوبله در معابر

130000

40000

90

ورود وسائل نقليه غير مجاز به محدوده طرح ترافيک

130000

40000

91

توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي ( اتوبوس, تاکسي و ... )

130000

40000

92

رعايت نکردن تقدم عبور عابر از طرف راننده در گذرگاه عابر پياده

130000

40000

93

استفاده نکردن از عينک طبي در حين رانندگي براي کسانيکه در گواهينامه آنان ضرورت رانندگي با عينک درج شده است.

130000

70000

94

گردش بچپ يا به راست در محل ممنوع

130000

70000

95

توقف وسايل نقليه در سطح آسفالت جاده ها و محلهائي که شانه خاکي وجود دارد

130000

----

96

توقف وسايل نقليه باربري سنگين ( 5 تن به بالا) و اتوبوسهاي خارج شهري در خيابان ها و در ساعات غير مجاز

130000

40000

97

تغيير استاندارد پلاک وسيله نقليه که از طرف اداره راهنمائي و رانندگي داده شده است.

130000

130000

98

شستشوي وسيله نقليه در راهها ( خيابان و جاده )

130000

40000

99

عبور کاميونهاي سنگين و اتوبوس هاي خارج شهري در ساعات و مسيرهاي غير مجاز در شهر

130000

40000

100

توقف از ابتدا تا انتهاي پيچ ها ( قوسهاي) حريم تقاطعها و روي پل و داخل تونل

130000

40000

101

تصادف ناشي از عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه جلو يا عدم توجه به جلو

130000

40000

102

عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ قرمز چشمک زن

130000

40000

103

حمل کود, زباله و نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم.

130000

70000

104

بوق زدن غير ضروري و مکرر

130000

40000

105

توقف در داخل و يا حريم تقاطعهاي راه آهن در فاصله کمتر از 15 متر

130000

40000

106

توقف وسايل نقليه روي خط کشي عابر پياده و يا فاصله 10 متري آن در سواره رو

130000

40000

107

عدم رعايت مسير هاي تعيين شده حرکت در معابر منتهي به تقاطعها

130000

40000

108

صداي ناهنجار لوله اگزوست

130000

40000

109

عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط و مسيرهاي ويژه اتوبوسراني, عابر پياده, دوچرخه و نظاير آن

130000

70000

110

نداشتن چراغ هاي سالم جلو, عقب و يا چراغ راهنماي وسيله نقليه

100000

40000

111

نداشتن وسايل ايمني سالم و مناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيک يخ شکن و دو عدد برف پاکن و بخاري

100000

40000

112

حرکت با استفاده از شماره موقت پس از ده روز از زمان تحويل پلاک

130000

130000

113

حرکت با پلاک غير مجاز و فاقد اعتبار

130000

130000

114

حمل مسافر با وسيله نقليه شخصي و يا غير مجاز در شهرها

130000

70000

115

حمل جنازه با وسايل نقليه عمومي

130000

70000

116

حرکت در سرازيري با دنده خلاص

130000

70000

117

نداشتن کارت بيمه سرنشين وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده ها

130000

----

118

حمل بار تجارتي توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر

130000

40000

119

حرکت با دنده عقب غير ضروري ( خلاف جهت حرکت )

130000

40000

120

تغيير خط و حرکت در معابر خط کشي شده بدون رعايت مقررات مربوط

130000

40000

121

تجاوز به چپ از خط وسط معابر

130000

70000

122

مغايرت کارت شناسايي با مشخصات فني وسيله نقليه

130000

130000

123

نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري

130000

40000

124

عدم توجه به فرمان ايست و حرکت پليس راهنما

130000

70000

125

نداشتن زوج پلاک و يا دستکاري و نداشتن پلاک سوم

130000

130000

126

توقف خودرو در حاشيه راهها که اقدام به فروش کالا مي نمايند

150000

----

127

حرکت بطور مارپيچ در راهها

200000

70000

128

عدم رعايت حق تقدم عبور

200000

70000

129

نداشتن عاج در سطح اتکا لاستيک چرخ و همچنين استفاده از لاستيکهاي فرسوده و غير قابل اطمينان براي وسايل نقليه سنگين

150000

70000

130

عبور از چراغ قرمز

200000

70000

131

تجاوز از سرعت مجاز

200000

70000

132

سبقت غير مجاز

200000

70000

133

عبور از محل ممنوع

200000

70000

134

توقف دوبله در محل ( ايستادن ممنوع ) در شهرها

150000

70000

135

حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غير مجاز

150000

70000

136

رانندگي با وسيله نقليه اي که بعلت نقص فني دود مي کند

200000

70000

137

حمل باري که موجب ناراحتي مسافران گردد ( در جاده ها)

150000

----

138

حمل اشياء کثيف و آلوده و حيوانات با وسيله نقليه مسافربري

150000

40000

139

تخليه نخاله, زباله, مصالح ساختماني, فاضلاب و امثال آن در راهها و حريم آنها

150000

150000

140

استفاده از انوع بوق شيپوري و يا بوقهاي داراي صداي ناهنجار در مناطق مسکوني و ديگر مناطق غير مجاز

150000

70000

141

نداشتن بيمه شخص ثالث

150000

70000

142

عدم اعلام نشاني محل سکونت جديد مالک وسيله نقليه ظرف سي روز از تاريخ تغيير محل سکونت به اداره راهنمائي و رانندگي به وسيله اي که از طرف اداره تعيين مي شود.

150000

70000

143

حمل تيرآهن و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط

150000

70000

144

رانندگي با وسيله نقليه فاقد پلاک

150000

150000

145

نقص سيستم روشنائي وسايل نقليه به هنگام شب

150000

70000

146

توقف وسيله نقليه در پياده رو

150000

40000

147

عدم استفاده از بارنامه و يا صورت وضعيت با وجود پايانه ها يا شرکت حمل و نقل بار يا مسافر در مبدا حرکت توسط وسايل نقليه عمومي در جاده ها

150000

----

148

مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادر شده

150000

-----

149

استفاده مکرر از يک بارنامه يا صورت وضعيت

150000

-----

150

عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان ترانزيت

150000

----

151

استفاده از وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز پيک نيک, بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه

150000

70000

152

حمل مواد سوختي خارج از باک, توسط وسايل نقليه به استثناء وسايل نقليه مجاز و نصب باک غير مجاز

150000

70000

153

عدول از مقررات حمل بارهاي عمومي در راهها

150000

----

154

عدم بارگيري و مهار ايمن محمولات در راهها

150000

----

155

رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز که براي هر راننده تعيين مي شود

150000

----

156

رانندگي در حالت و شرايط مستي که با استفاده از دستگاههاي آزمايش الکل مشخص مي گردد

150000

150000

157

سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههائي که در هر طرف رفت و برگشت فقط يک خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه

150000

-----

158

باز کردن قفل مخصوص وسايله نقليه که توسط مامورين راهنمايي و رانندگي نصب شده است

200000

70000

159

عبور وسايل نقليه از پياده رو

200000

70000

160

دور زدن در محل ممنوع

200000

70000

161

سوار يا پياده کردن مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا محل هاي مجاز

200000

----

162

عدم تطبيق نام موسسه مندرج در بدنه وسايل نقليه همگاني با مشخصات مذکور در صورت وضعيت مسافري

200000

----

163

استفاده از لاستيک هاي خارج از استاندارد براي وسايل نقليه عمومي

200000

-----

164

حمل مسافر با وسايل نقليه غير مسافربري

200000

-----

165

عدم داشتن بغل نويسي خودروهاي با پلاک دولتي

200000

100000

166

هرگونه دخالت و دستکاري در دستگاه سرعت نگار ( تا خوگراف ) در وسايل نقليه عمومي

250000

------

167

جابجائي مسافر با وسيله نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن دستگاه تاخوگراف و يا استفاده از صفحات غير استاندارد در دستگاه تاخوگراف

250000

------

168

جابجائي مسافر با وسيله نقليه داراي پلاک خصوصي در جاده ها

250000

-----

169

عدم رعايت مقررات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناک

250000

---

170

هرگونه حرکات نمايشي مانند دور زدن درجا و حرکت بر روي يک چرخ و يا حرکات آکروباتي در سطح راهها

300000

100000

171

عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيکي در راهها

300000

Text Box:  
 

--